Publicatie raadsbesluit om het bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Holtweg 1 Beuningen, Lutterzandweg 15 de Lutte niet vast te stellen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
afgewezen
Locatie (postcodes)
  • 7587LH 15
  • 7588PC 1
Publicatiedatum
19-06-2024

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 21 mei 2024 heeft besloten om het   bestemmingsplan Buitengebied , partiële herziening Holtweg 1 Beuningen Lutterzandweg 15 de Luttte niet vast te stellen.

Beschrijving

Het raadsbesluit ligt met ingang van van donderdag 20 juni 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. 

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet vooral in een verruimd gebruik voor horecadoeleinden op de locaties Lutterzandweg 15 te de Lutte en Holtweg 1 te Beuningen. De gemeenteraad heeft besloten om dit bestemmingsplan niet vast te stellen. De redenen waarom de raad tot dit besluit is gekomen, kunt lezen in het ter inzage liggende besluit.

Inzien bestemmingsplan

Het besluit omhet plan niet vast te stellen met het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 20 juni  2024 tot en met 31 juli 2024tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het raadsbesluit kunt ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 18 juni 2024

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen