Ontwerp-besluit  hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587NH 34
Publicatiedatum
19-04-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp-besluit  hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 20 april 2023 de ontwerp beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

Beschrijving

Het voornemen is om hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevel van de vijf woonappartementen en de vrijstaande woning van respectievelijk 53 dB, 52 dB, 54 dB, 53 dB, 54 dB en 49 dB.

Vaststelling van de hogere waarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden.

Inzien ontwerp-beschikking

De ontwerp beschikking kan met ingang van donderdag 20 april 2023 tot en met 31 mei 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op www.losser.nl.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-beschikking. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen