Beoordeling aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587LA 25
Publicatiedatum
15-07-2021
Kaart behorende bij: Beoordeling aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat zij hebben besloten dat voor de ontwikkeling zoals die is opgenomen in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust” géén m.e.r.-procedure (Milieu-effectrapportage) doorlopen hoeft te worden.

Beschrijving

De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De beoogde ontwikkeling betreft de gefaseerde realisatie van een natuurbegraafplaats ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie C, nummer 1242. 

Stukken inzien

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 15 juli 2021 voor een periode van zes weken ter inzage.  

Procedure

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure voor het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”. 

Bijlagen