Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Muchte te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7582AL 10
Publicatiedatum
13-07-2022
Kaart behorende bij: Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Muchte te Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 7 juni 2022 het bestemmingplan Losser, de Muchte gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Losser, de Muchte met bijbehorende stukken liggen met ingang van 14  juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van 12 grondgebonden woningen en 16 (huur)appartementen met bijbehorende voorzieningen (als groen en infrastructuur) in het gebied dat globaal is gelegen tussen de Vlasakker, Diepenbrocklaan en Hogeweg te Losser.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat:

 • De bouwstrook en het bestemmingsvlak appartementencomplex aan de zijde van de Vlasakker is gewijzigd op de verbeelding en de maximaal toegestane bouwhoogte voor dit complex met 1 meter is verlaagd;
 • De maximaal toegestane bouwhoogte van de 12 grondgebonden woningen met 1 meter is verlaagd;
 • Het maximaal aantal toegestane woningen per bestemmingsvlak/bouwstrook is opgenomen op de verbeelding en in de regels

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 25 augustus 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.Het  bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO0168.01BP001PH16-0401

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

 • Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
 • Een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
 • schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 13 juli 2022

Publicatie

 1. De week van Losser
 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
 3. Staatscourant
 4. Publicatiebord

Bijlagen