Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpstraat ong. (nabij nr. 47), De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AB 47
Publicatiedatum
13-06-2024

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 21 mei 2024 het  bestemmingsplan “Dorpstraat ong. (nabij nr. 47), De Lutte” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.03ABP00PH004-0401 ligt met ingang van donderdag 13 juni 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie van een voormalige monumentale schuur naast de Dorpstraat 47 in De Lutte. De herontwikkeling voorziet in de bouw van 3 woningen. Eén woning wordt een doelgroep onafhankelijke woning en de overige woningen zijn met name geschikt voor starters. Met de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de historische context en de waardevolle bomengroep op het perceel.

Bij het vaststellen van het plan is het erfinrichtingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 13 juni 2024 tot en met 25 juli 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Dorpstraat ong (nabij nr. 47) – De Lutte”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan de raad op 21 mei 2024 het beeldkwaliteitsplan “Dorpstraat ong (nabij nr. 47) – De Lutte” heeft vastgesteld. Het vastgestelde beeldskwaliteitsplan ligt met ingang van van donderdag 13 juni 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie ingevolge artikel 12a Woningwet de welstandsnota.    

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via deze website worden bekeken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Losser, 12 juni 2024

Procedure

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen