Vastgesteld bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RS 24
Publicatiedatum
11-01-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 het  bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0401 ligt met ingang van donderdag 12 januari 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” voorziet op gronden gelegen aan het einde van de Pastoor Bolscherstraat in Beuningen in de bouw van twee vrijstaande doelgroeponafhankelijke woningen. Bij het vaststellen van het plan zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via de\e website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 11 januari 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen