Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 17-19 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587PB 17
  • 7587PB 19
Publicatiedatum
10-07-2024

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 18 juni 2024 het  bestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 17-19 De Lutte” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph03-0401 ligt met ingang van van donderdag 11 juli 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Met het bestemmingsplan worden de recreatieve nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf aan de Postweg 17-19 in De Lutte uitgebreid met vier vakantieverblijven. Met de realisatie van deze vakantieverblijven, ‘Haermans huuskes’ genoemd, wordt bijgedragen aan een duurzaam toekomstperspectief voor het bedrijf op de lange termijn.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 3 van de Nota van zienswijzen wordt inzichtelijk gemaakt wat er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd. Deze Nota van zienswijzen is als bijlage opgenomen bij het raadsbesluit.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 11 juli 2024 tot en met 22 augustus 2024 tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 10 juli 2024

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen