Woonvisie

In de Woonvisie Losser 2016 en verder  (PDF)  is voor de gemeente Losser het beleid op het gebied van wonen voor de komende jaren vastgelegd

Vijf speerpunten uit de Woonvisie 2016 e.v.

  • de kwantitatieve verdeling van nieuwbouw
  • de kwalitatieve verdeling van nieuwbouw
  • het huisvesten van doelgroepen
  • wonen en zorg
  • duurzaam wonen

De nadruk komt de komende jaren steeds sterker te liggen op de bestaande woningvoorraad en of deze woningvoorraad voldoet aan de eisen die we met elkaar hieraan stellen. Te verwachten valt dat er de komende jaren steeds meer aandacht besteed zal moeten worden aan het  zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

In de Woonvisie Losser 2016  e.v. laat de gemeente het beleid over het inbreiden van nieuwe woningen op groene plekken in de gemeente los. Aan groene plekken zonder woonbestemming wordt geen woonbestemming meer toegekend. Ook het beleid ten aanzien van  de ‘verdichting van dorpslinten en dorpsranden’  is met het vaststellen van de Woonvisie  ingetrokken.”