Voorrang bij het vinden van een sociale huurwoning

Zoekt u met spoed andere woonruimte en bent u van mening dat u op grond van één van onderstaande gronden voorrang moet krijgen bij het vinden van een sociale huurwoning?

Of u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u lezen in de Urgentieverordening gemeente Losser.

Wie komen mogelijk in aanmerking

  1. Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die hun woning hebben moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld.
  2. Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.
  3. Woningzoekenden met kinderen die te maken hebben met echtscheiding/verbroken samenleving kunnen in specifieke situaties urgentie krijgen. Hierbij is altijd sprake van maatwerk.
  4. Medisch geïndiceerde woningzoekenden die in verband met een geobjectiveerde medische aandoening permanent ernstige hinder en/of schade, belemmering of verslechtering ondervinden in combinatie met de huidige zelfstandige woonsituatie. Hieronder vallen ook verhuisindicaties zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  5. Sociaal geïndiceerde  woningzoekenden  die in verband met (psycho)sociale problemen permanent ernstige hinder en/of schade, belemmering of verslechtering ondervinden in combinatie met de huidige zelfstandige woonsituatie.
  6. Financieel geïndiceerde woningzoekenden die aantoonbaar buiten hun eigen schuld door acute en onvoorziene omstandigheden te maken hebben met een grote inkomensachteruitgang waardoor de huidige zelfstandige woonruimte niet langer betaalbaar is. 

Meer informatie

Bent u van mening dat u met voorrang in aanmerking komt voor een sociale huurwoning op basis van de urgentieverordening? Maak dan een afspraak met een medewerker van woningcorporatie Domijn via www.domijn.nl.
Ook kunt u hiervoor terecht bij het klantencontactpunt van Domijn in het Kulturhus in Losser.

Bezoekadres

Raadhuisplein 1
7581 AG Losser

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur (vanaf 13:00 uur alleen op afspraak)