Omgevingsvergunning bouw

Voor het (ver)bouwen, wijzigen, veranderen, uitbreiden of vergroten van een bouwwerk of gebouw heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig. Niet in alle gevallen heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig. Er zijn ook categorieën bouwwerken die bouwvergunningsvrij zijn.
Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u via de vergunningencheck eenvoudig nagaan of uw voorgenomen werkzaamheden wel of niet vergunningplichtig zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen, vergunnen en handhaven (PVH) 053-5377444.

Kosten

Leges worden berekend aan de hand van de vastgestelde bouwkosten. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar artikel 2.3. (leges voor Omgevingsvergunning/Bouwactiviteiten) van onze legesverordening. Deze is te raadplegen via deze link legesverordening

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl of daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, merken wij uw aanvraag omgevingsvergunning bouw aan als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan.

Aanpak

Voor deze vergunning is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt in principe 8 weken. Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘bouw’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Een omgevingsvergunning bouw treedt in de meeste gevallen in werking op de dag na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager).

Informatie over de wet-en regelgeving vindt u op: