Brandveilig gebruik

Een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een gebouw is nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen, hotels en tehuizen met nachtverblijf voor meer dan 5 personen.

Bij een aanwezigheid van meer dan 50 mensen tegelijkertijd in een bouwwerk of een woonfunctie voor kamergewijsverhuur kan volstaan worden met een melding. Op deze bouwwerken zijn rechtstreeks de algemene regels over brandveiligheid uit het Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) van toepassing.

Bijzonderheden

Voor deze vergunning is de uitgebreide procedure van toepassing is. Deze duurt in principe 26 weken.

Een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk treedt in werking zes weken na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager).

Informatie over de wet-en regelgeving vindt u op:

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het landelijke loket: www.omgevingsloket.nl of daar een formulier samenstellen voor indiening per post.

Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.