Afwijken van bestemmingsplan

Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag.

De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag.

In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als u verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

Kosten

  1. De leges voor een binnenplanse afwijking bedraagt € 294,20
  2. De leges voor een buitenplanse afwijking (kruimelgevallen) bedraagt € 474,70
  3. De leges voor een project afwijkingsbesluit bedraagt € 2.574,20

Bijzonderheden

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft diverse soorten mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan, te weten:

  1. de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
  2. afwijkingsmogelijkheid voor een vastgestelde lijst met zogenaamde ‘kruimelgevallen’
  3. Wabo-project (afwijkings)besluit.

Een uitvoerige beschrijving van deze afwijkingen vindt u onder de tab 'Overig'.

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het landelijk loket: www.omgevingsloket.nl. of u kunt daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

In veel gevallen weet u zelf vooraf niet of uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Een medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving kan u hierover informeren. Uw aanvraag om omgevingsvergunning bouw wordt, indien strijdig met bestemmingsplan, ook aangemerkt als verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U hoeft daarvoor dan niets extra’s te doen.

Aanpak

Bij de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid en de afwijkingsmogelijkheden op grond van de vastgestelde lijst met zogenaamde kruimelgevallen is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt in principe 8 weken. Ook wanneer deze gecombineerd wordt met een omgevingsvergunning bouw geldt deze procedure.

Bij een Wabo-project (afwijkings) besluit is de uitgebreide procedure van toepassing. Deze duurt in principe 26 weken.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent diverse mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan:

  1. Binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor bouwwerken en/of gebruik; Dit is een afwijkingsmogelijkheid die mogelijk wordt gemaakt door het bestemmingsplan zelf. Het gaat daarbij om een beperkt aantal gevallen, die een relatief kleine afwijking van de bouw- en/of gebruiksvoorschriften mogelijk maken.
  2. Afwijkingsmogelijkheid voor een vastgestelde lijst met zogenaamde ‘kruimelgevallen’; Hiermee kan van het bestemmingsplan worden afgeweken voor het (ver)bouwen van bouwwerken of voor het gebruik van een bouwwerk of perceel in strijd met het bestemmingsplan. De gevallen die in aanmerking komen voor deze ontheffing zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht. Het Bor geeft de bandbreedte. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om binnen die bandbreedte de gevallen, waarin zij wil afwijken van het bestemmingsplan nader te specificeren. Dit kan bijvoorbeeld in beleidsregels.
  3. Wabo-projectbesluit; Dit is niet de officiële omschrijving, maar wel een praktische. Er wordt daarmee aangesloten bij de terminologie onder de Wet ruimtelijke ordening. Voor de meer omvangrijke projecten, die niet met een andere afwijkingsmogelijkheid van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden, kan een Wabo-projectbesluit worden genomen. De motivering van zo’n besluit dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het plan mag niet in strijd zijn met de goede ruimtelijke ordening.

Meer informatie

Nadere informatie over de wet-en regelgeving vindt u op: