Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden

Rijksmonumenten

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn opgenomen in het monumentenregister.  In de gemeente Losser bevindt zich ook een aantal rijksmonumenten. Ze zijn te vinden op deze lijst [pdf].

Gemeentelijke monumenten

Naast rijksmonumenten kennen we in Nederland gemeentelijke monumenten. Deze worden door een gemeente aangewezen. Een gemeentelijk monument heeft geen nationale betekenis, maar is wel van plaatselijk of regionaal belang. De gemeentelijke monumenten van de gemeente Losser staan op deze lijst [pdf].

Karakteristieke panden en erven

Ook panden en erven die geen monumentale waarde hebben kunnen van cultuurhistorisch belang zijn. De gemeente Losser heeft een inventarisatie laten maken van karakteristieke panden en erven in het buitengebied. De criteria die hiervoor zijn gebruikt en de inventarisatie zijn hier [pdf] te vinden. Voor de dorpskern van Losser is eveneens een inventarisatie van karakteristieke panden gemaakt. De criteria die hiervoor zijn gebruikt en de inventarisatie zijn hier [pdf] te vinden. Het is de bedoeling om voor Beuningen, De Lutte, Glane en Overdinkel vergelijkbare inventarisaties te maken.

Informatie voor eigenaren van monumenten en karakteristieke panden

Het goed onderhouden en in stand houden van een monument of karakteristiek pand doet een beroep op specifieke kennis. Het brengt bovendien de nodige kosten met zich mee. Er zijn verschillende websites waarop meer informatie gevonden kan worden over beheer en behoud van monumentale panden en eventuele subsidiemogelijkheden.

Nationaal Monumentenportaal
Een website met informatie speciaal bestemd voor eigenaren van monumentale panden. Denk hierbij aan tips & trics over verbouwen en restaureren, duurzaamheid, financiering en subsidies. 

www.monumenten.nl
Informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie en verhalen uit de praktijk.

www.restauratiefonds.nl
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Het ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Hierin wordt samengewerkt met overheden en erfgoedorganisaties.

Stichting Twentse Erven
Twentse Erven is een boerderijenstichting die zich ten doel stelt om het behoud van Twentse historische boerderijen, hun interieurs, bijgebouwen en erven te bevorderen. Eigenaren kunnen bij de stichting terecht  voor (historische) informatie over hun gebouw of erf. Daarnaast wordt advies gegeven over restauraties, herbestemming, subsidiemogelijkheden en regelgeving.

Verbouwing en restauratie monumenten

Bij onderhoud en restauratie van uw monument krijgt u te maken met een aantal wetten en regels. De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Het soort monument bepaalt onder meer welke wetten en regels er voor u als eigenaar gelden. Meer informatie daarover vindt u op www.monumenten.nl

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit geldt onder meer voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig. Heeft u (ver)bouwplannen voor uw monument of karakteristieke pand, neem dan tijdig contact op met Team Vergunningen, tel. 053-5377444.

Subsidies voor beheer en onderhoud monumenten

U kunt van de rijksoverheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of een lening zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat u bezit. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Subsidie restauratie rijksmonumenten provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten (geen woonhuis) of een zelfstandig onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument. Deze subsidie is ook van toepassing op de restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument. Deze regeling is voor het jaar 2019 gesloten, maar wordt wellicht in 2020 (kan ook in een andere vorm) weer opengesteld. Houd de website van de provincie Overijssel in de gaten.

Subsidie herbestemming Cultureel erfgoed 

Bent u eigenaar van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals een kerk, industriegebouw, school, boerenschuur, klooster of kasteel. Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming en in aanvulling hierop een verduurzamingsonderzoek. Meer informatie vindt u op www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten.

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april.

Particuliere eigenaren rijksmonumenten met woonfunctie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Meer informatie vindt u op www.cultureelerfgoed.nl.

Lening voor gemeentelijk of provinciaal monument

Voor onderhoud of restauratie van een provinciaal of gemeentelijk monument kunt u financiering aanvragen via het Nationaal Restauratiefonds. Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of kopen. Meer informatie vindt u op www.restauratiefonds.nl.

Lening en subsidie kerken

Kerken kunnen voor meer functies worden gebruikt als ze worden aangepast met extra faciliteiten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld dienst doen als concertzaal als er toiletten of een keuken zijn. Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u een lening met lage rente aanvragen: de Kerken Nevenfunctie-lening. Meer informatie vindt u op  www.restauratiefonds.nl.Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u ook in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Het is niet mogelijk om voor dezelfde aanpassing zowel een lening als een subsidie te krijgen. Meer informatie vindt u op www.monumenten.nl.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij:
Gemeente Losser, Team Bedrijfsbureau t (053) 5377444.