Omgang met hemelwater Saller 2 fase C

Omgang met regenwater

Gemeente Losser streeft er naar om alle schone oppervlakken niet op de riolering aan te sluiten. In nieuwe wijken wordt het regenwater gescheiden gehouden van de riolering. Op het uitbreidingsplan “De Saller 2C” wordt het regenwater afgevoerd naar de bestaande vijver ten noorden van het plan.

Apart houden van regenwater is een goede oplossing. Immers, schoon regenwater hoort niet in het riool! Dagelijks verdwijnen duizenden liters schoon regenwater in het riool. Zonde! Want schoon water wordt onnodig naar de rioolwaterzuivering gebracht, terwijl tegelijkertijd de grondwaterstand daalt door gebrek aan water (verdroging).

Als het regenwater van daken en wegen in de riolering terecht komt, dan kan dit bovendien leiden tot milieuvervuiling en wateroverlast. Als het hard regent wordt de riolering zo zwaarbelast, dat het verdunde afvalwater via zogenaamde riooloverstorten wordt geloosd in oppervlaktewater, zoals de Dinkel. Bij zeer hevige regenval kan het water zelfs op straat komen te staan. Door de klimaatverandering zal vaker hevige regenval voorkomen, waardoor de kans op milieuvervuiling en wateroverlast toeneemt.

Voordelen van het apart houden van het regenwater:

 • Minder wateroverlast door een geringere belasting van het riool;
 • Minder vervuiling van het oppervlaktewater door minder riooloverstort situaties bij hevige neerslag;
 • Minder verdroging als het regenwater in de bodem wordt geïnfiltreerd;
 • Mogelijkheid tot waterbesparing door opvang en gebruik van het regenwater;
 • Uiteindelijk minder kosten omdat nu kleinere riolen en een efficiëntere zuivering van rioolwater mogelijk zijn.

Wat mag niet meer?

In gebied waar het regenwater apart wordt opgevangen komt niet alleen het regenwater in het milieu terecht, maar ook het water waarmee u op straat uw auto wast, emmertjes sop die op straat worden gegooid en de hondenpoep in de goot. Alles wat u op straat gooit, komt niet meer in het riool, maar in de grond, wadi, vijver of sloot in uw woonomgeving. Om vervuiling te voorkomen moet u zich in een dergelijk gebied aan enkele regels houden.

hemelwater

Spelregels

 • Breng geen afvalstoffen in het riool. Vaste stoffen, olie(producten) en chemische stoffen als terpentine, motorolie, frituurvet, verf- en lijmresten horen niet thuis in het riool;
 • Sluit geen afvalwater aan op het regenwaterriool;
 • Gebruik geen uitlogende bouwmaterialen voor daken, dakgoten en regenpijpen, zoals lood, zink of koper of voorkom uitloging door het aanbrengen van een coating.
 • Voorkom vervuiling en verstopping van open bestrating en infiltratievoorzieningen door rommel, grond en zand op straat te voorkomen of op te ruimen.
 • Zorg dat u niet te veel bestrating aanlegt in uw tuin. Zodoende kan regenwater in uw tuin in de grond infiltreren.

Rioolstelsels

a. Vuilwater (DWA-riool):

 • De woningen aan in het plangebied “De Saller 2C” worden aangesloten op het nieuw gelegde DWA-riool. DWA staat voor DroogWeerAfvoer.
 • Ten behoeve van de woningen zal een uitlegger worden aangelegd, kleur rood/bruin, per kavel één uitlegger tot 0,50m over de erfgrens en eindigen met een ontstoppingsstuk en een eindkap.

b. Regenwater:

 • Het hemelwater van daken en verharding (op particulier terrein) dient vanaf de woning ‘zichtbaar bovengronds’ afgevoerd te worden richting de straat aan de voorzijde, dan wel te infiltreren in de bodem. Het regenwater stroomt vervolgens over het trottoir en de rijbaan richting de vijver aan de noordzijde van het plan.
 • De vijver maakt onderdeel uit van de totale waterhuishouding de Saller. Het regenwater wat in de vijver stroomt loost uiteindelijk via de grote Vijver `t Nilantsven naar de Dinkel.

Werkwijze rioolaansluiting

Wanneer de woning wordt aangesloten op het rioolstelsel, dan moet de rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. In verband met de flexibele kaveluitgifte op het plan De Saller 2C worden de vuilwateruitleggers past aangelegd wanneer de fundering van de nieuwbouw gereed is. Dit om er zeker van te zijn dat de riooluitleggers op de juiste locatie komen te liggen.

Voor het verkrijgen van een vuilwateraansluiting kunt u een mail sturen aan het secretariaat Openbare Werken via administratieow@losser.nlof bellen naar 053-5377416.

Zorg dat u bij het doen van de melding de volgende informatie aanlevert:

 • Naam;
 • Adres bouwlocatie;
 • Planning van gereedkomen fundering.

De vastgestelde behandeltijd is één maand na gereedkomen van de fundering. In deze periode heeft de civiele aannemer de tijd om de aansluiting te realiseren.