Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Snippergroen kopen

Wilt u gemeentegrond kopen, dan kan dat als u eigenaar bent van de woning waar de gemeentegrond aan grenst.  Aan de koop van snippergroen zijn voorwaarden verbonden.

Indienen van een verzoek tot koop van snippergroen

Om een verzoek voor het kopen van snippergroen in te dienen, kunt u het formulier Snippergroen invullen en opsturen.

Voorwaarden

 • Het snippergroen grenst direct aan eigendom van de aanvrager;
 • Er zijn geen middenspanningskabels voor elektra (10KW), hogedrukleiding gas water, transportleiding voor gas en water, CAI-leiding tot en met een eindversterker, verdeelkasten, afsluiters in hoofdleidingen of brandkranen in of op de grond aanwezig;
 • Andere groenvoorzieningen of waterlopen mogen ten gevolge van de ingebruikneming niet onbereikbaar worden voor onderhoudswerkzaamheden;
 • Bij aanwezigheid van bijzondere en beschermwaardige bomen wordt afdeling Openbare Werken geraadpleegd. En bij eventuele uitgifte kunnen voorwaarden in het contract opgenomen worden;
 • De (verkeers-) veiligheid en doorgang van het omliggende gebied mogen niet in gevaar komen ten gevolge van de uitgifte;
 • Er liggen geen andere claims op de grond, op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • Het snippergroen heeft geen gebruiksfunctie, bijvoorbeeld speelgelegenheid;
 • Verkoop of verhuur van snippergroen leidt niet tot een wijziging van de bestemming. Het deelperceel dient conform het geldende bestemmingsplan te worden gebruikt;
 • Verkoop of verhuur van snippergroen legaliseert geen aanwezige of nadien gebouwde bouwwerken die in of op de grond zijn aangebracht.
 • De strook snippergroen langs parkeerplaatsen is niet uitgeefbaar in verband met in- en uitstappen. De minimale breedte hiervan is 0,65 m;
 • Er mogen door de uitgifte van snippergroen geen rest ‘snippers’ overblijven.

De gemeente Losser behoudt te allen tijde het recht een verzoek af te wijzen.

Zo verloopt een aanvraag

Zodra het door u ingevulde formulier is ontvangen, wordt uw verzoek in behandeling genomen. Een medewerker van de afdeling Openbare Werken beoordeelt aan de hand van vastgestelde toets- en besluitcriteria of er mogelijkheden zijn om het betreffende deelperceel aan u te verkopen. De beoordeling van uw aanvraag vergt enige tijd i.v.m. allerlei zaken die moeten worden uitgezocht. Gemiddeld is de behandelingsduur 3 maanden.

Kosten

Hoeveel kost snippergroen?

De aankoopprijs bedraagt:                     € 75,-  per m² (prijspeil 2019)

De genoemde prijs is exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Bij de verkoop van gronden, die groter zijn dan 200 vierkante meter of gronden waarop een extra bebouwingsmogelijkheid komt, of in de toekomst kan komen, wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie.

 

Extra kosten

Houd bij aankoop van snippergroen rekening met de volgende extra kosten:

 • Kosten voor de grondoverdracht en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris (aktekosten, kadastraal recht en kadastrale recherche). Informeer hiernaar bij een notaris;
 • Overdrachtsbelasting over de aankoopsom;
 • Omzetbelasting als bij de overdracht feiten wijzigen waardoor het stuk grond als ‘bouwterrein’ kan worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een omgevingsvergunning krijgt om op het grond iets te bouwen.
 • Kosten door aanpassingen ten gevolge van uitgifte komen voor rekening van de aanvrager. Bijvoorbeeld het verleggen van paden, leidingen, parkeergangen.