Openbaar groen en snippergroen

In 2021 is de nota 'Beleidsnota Snippergroen 2021' vastgesteld. Het uitgangspunt van de beleidsnota is dat de gemeente Losser in principe geen medewerking verleent aan het verkopen van snippergroen.

Beleidsnota Snippergroen 2021

Het uitgangspunt van de Beleidsnota Snippergroen 2021 is dat de gemeente Losser in principe geen medewerking verleent aan het verkopen van snippergroen. In de loop der jaren zijn klimatologische en ecologische belangen een grote rol gaan spelen. Daarnaast vinden we het belangrijk om openbaar groen aan te houden met het oog op verschillende doelen voor in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat de gemeente zuinig en efficiënt wil om gaan met elk stukje gemeentelijk groen.

Bij de afweging dat we zoveel mogelijk snippergroen willen behouden, spelen verschillende argumenten een rol:

  • Het vergroten van de biodiversiteit en de ecologische waarde in de gemeente Losser;
  • Het vergroten van biodiversiteit draagt bij aan de bestrijding van onder meer de eikenprocessierups;
  • In bestaande wijken en in nieuwbouwijken is vaak sprake van te veel verharding. Dankzij het behouden van openbaar groen zijn er meer mogelijkheden voor waterberging en infiltratie;
  • Het behouden van de vitaliteit en de ecologische waarde van bomen. 

De hoofdregel met betrekking tot aankoopverzoeken van snippergroen is als volgt:

Grond waarvoor bij de gemeente een verzoek binnenkomt tot aankoop, passend binnen bovenstaande definitie van snippergroen, komt in principe niet in aanmerking voor verkoop. 

Uitzonderingssituaties:

Slechts bij uitzondering kan snippergroen worden verkocht. Hierbij valt met name te denken aan de volgende situaties:

  1. Door het college van B&W specifiek aangewezen percelen;
  2. Percelen die, bijvoorbeeld door verkoop of verhuur van andere gemeentelijke percelen in het verleden, dermate geïsoleerd zijn komen te liggen binnen particuliere terreinen (woningbouw en/of landbouw);
  3. Percelen die dermate geïsoleerd zijn komen te liggen, waardoor er geen deugdelijke toegang meer tot het perceel is voor de gemeente om onderhoud te plegen;
  4. Stroken die dermate incourant qua vorm zijn (bijvoorbeeld te smal voor beplanting of enige vorm van waterberging);
  5. Stroken die dienen ten behoeve van algemene nutsvoorzieningen. 

Per concreet geval wordt beoordeeld of één van bovengenoemde uitzonderingssituaties zich voordoet. 

Ongeregistreerd grondgebruik

Indien binnen de gemeente Losser sprake is van ongeregistreerd grondgebruik dan willen we deze situaties herstellen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om haar publieke eigendom te beschermen.

De hoofdregel met betrekking tot ongeregistreerd grondgebruik is als volgt: 

De onrechtmatig in gebruik genomen grond komt in principe niet in aanmerking voor verkoop. Illegaal in gebruik genomen grond dient te worden ontruimd. De gemeente vordert ontruiming, zodat deze percelen weer onderdeel gaan uitmaken van de openbare ruimte. Wanneer er sprake is van ontruiming dan verzoekt de gemeente de gebruiker schriftelijk om de desbetreffende grond binnen een redelijke termijn weer in oude staat terug te brengen. In de meeste gevallen betekent dit dat de grond vrij van alle bouwwerken, verharding en beplanting dient te worden opgeleverd. 

De Beleidsnota Snippergroen leest u hier