Controle en opsporing van overtredingen

Als de gemeenteraad bepaalde regels vaststelt, dan moet de inwoner er op kunnen vertrouwen dat die regels worden nageleefd. En als inwoners en ondernemers de regels niet uit zichzelf naleven, moet de overheid deze naleving afdwingen. Handhaving houdt in dat we ervoor zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Handhaven houdt ook in dat overtredingen worden opgespoord en dat daartegen wordt opgetreden door een straf uit te delen of door de overtreding ongedaan te (laten) maken.

Als de gemeente constateert dat 1 of meerdere bouwwerken zonder vergunning zijn gebouwd, dan wordt uitgezocht of hiervoor alsnog een vergunning kan worden afgegeven. Als de vergunning kan worden verleend, dan verzoekt de gemeente de overtreder om alsnog een bouwvergunning aan te vragen. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de overtreder gevraagd het bouwwerk te (laten) verwijderen. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt een bestuursrechtelijke procedure opgestart om de overtreding te beëindigen.

De gemeente houdt zich niet alleen bezig met toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Zij controleert ook de uitvoering hiervan. Als een wet of regel niet wordt nageleefd, dan is toezicht houden of controle uitoefenen niet voldoende. De gemeente kan een overtreding laten ophouden of ongedaan maken door gebruik te maken van bijvoorbeeld:

  • het toepassen van bestuursdwang;
  • het opleggen van een last onder dwangsom.

Bestuursdwang

Als de gemeente besluit bestuursdwang toe te passen, dan kan zij op kosten van de overtreder een overtreding ongedaan maken. Bijvoorbeeld: als u een bouwwerk heeft geplaatst, waarvoor u een bouwvergunning nodig heeft, dan kan de gemeente dit op uw kosten laten afbreken en afvoeren.

Last onder dwangsom

Het doel van een dwangsom is het beëindigen van een illegale situatie en om de overtreder een financiële prikkel te geven de overtreding ongedaan te maken. Als de overtreder de illegale situatie niet beeindigd of de overtreding niet ongedaan maakt, dan heeft dat tot gevolg dat hij 1 of meerdere geldsommen aan de gemeente moet betalen.

Tips

Loopt u tijdens het bouwen of verbouwen tegen zaken aan die u niet had (kunnen) voorzien? Dan doet u er verstandig aan om even te overleggen met het Team Handhaving van de gemeente.

Meer informatie

Gemeente Losser
Team Plannen, vergunnen en handhaven (PVH)
t. (053) 5377444