Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een extra uitkering, bedoeld voor mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die al geruime tijd van een inkomen op minimumniveau moeten rondkomen en die geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen. De individuele inkomenstoeslag kan éénmaal per (kalender)-jaar worden aangevraagd en verstrekt.

Personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd komen niet in aanmerking voor een inkomenstoeslag omdat zij maandelijks al een hoger inkomen hebben dan personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Wanneer komt u in aanmerking?

De individuele inkomenstoeslag is bestemd voor personen of gezinnen die gedurende de afgelopen 3 jaar een inkomen op het minimum hebben gehad én geen uitzicht hadden op inkomensverbetering.

U komt in aanmerking voor deze toeslag, als u (en uw eventuele partner) op het moment van aanvragen:

  • 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, én
  • over niet te veel eigen vermogen beschikt, én
  • in de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan datum aanvraag a) een inkomen heeft tot 101 % van het van toepassing zijnde bijstandsniveau en b) er echt geen mogelijkheden waren om uw inkomenspositie te verbeteren.

Bij de beoordeling van het recht op de individuele inkomenstoeslag kijken wij nadrukkelijk naar uw eigen inspanningen om uw inkomen te verbeteren en/of mee te doen aan de samenleving. Het niet meewerken aan een re-integratietraject, het onvoldoende solliciteren of het niet verrichten van vrijwilligerswerk kan reden zijn tot het weigeren van de inkomenstoeslag.  Bij de beoordeling wordt wel gekeken of iemand ook echt in staat is geweest om zijn inkomen te verbeteren.  

Wanneer moet u aanvragen?

U heeft alleen recht op de individuele inkomenstoeslag als u op het moment van aanvragen (nog) aan de criteria voldoet. Dus vraag de individuele inkomenstoeslag daarom aan op het moment dat u aan de criteria voldoet en wacht niet met aanvragen. Anders loopt u het risico dat uw aanvraag moet worden afgewezen omdat u op het moment van aanvragen niet meer aan de criteria voldoet.

U kunt 1 x per 12 maanden in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Heeft u bijvoorbeeld in oktober 2021 dus al een inkomenstoeslag gehad, dan kunt u niet eerder dan oktober 2022 eventueel opnieuw in aanmerking komen voor een inkomenstoeslag.

De bedragen zijn:

Debedragen individuele inkomenstoeslag voor 2022 zijn: 

  • €   558    voor gehuwden/samenwonenden
  • €   497   voor alleenstaande ouders
  • €   386    voor alleenstaanden

Personen die in 2021 ook de individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen kunnen een verkort aanvraagformulier voor de individuele inkomenstoeslag (PDF) downloaden.

Personen die nog niet eerder een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen kunnen het volledige aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag (PDF) downloaden.

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser
t.a.v. Team Werk en Inkomen

U mag de ingevulde formulieren en bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl

Vragen?

Heeft u nog vragen over de individuele inkomenstoeslag of wilt u daarover een afspraak met iemand van team Werk en Inkomen maken, dan kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl

Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400.

U kunt het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.