Extra informatie over bijstand

Op deze pagina geven wij antwoord op uw vragen over onder andere:

  • De betaaldatum
  • Verschillende soorten uitkeringen
  • Je verplichtingen
  • Het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Betaaldatum uitkering

Wanneer u een uitkering krijgt toegekend, dan wordt deze uitkering achteraf aan u betaald. De uitkering zal rond de 5e van de maand volgend op de maand waarop de uitkering betrekking heeft worden betaald.
Voorbeeld: De uitkering over de maand september wordt rond 5 oktober betaald. In de jaarplanning staan de data waarop de maandelijkse uitkeringen dit jaar worden betaald.

Jongeren van 18 tot 27 jaar

Eerst volgt een zoekperiode van 4 weken om een geschikte baan of opleiding te vinden. Deze zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt. Melden kan bij het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz), via wijz@losser.nl of 053 537 74 00.
Heb je niets gevonden? Binnen 2 weken meld jij je opnieuw bij de gemeente en dien je een aanvraag in
Kan je dan aantoonbaar geen werk of opleiding vinden? Dan krijg je een uitkering.

Geboren voor 1 januari 1965 en werkloos na uw 50e

Dan hebt u misschien recht op een uitkering levensonderhoud. Dit heet de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u geboren bent vóór 1 januari 1965, na uw 50e werkloos bent geworden en de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) helemaal is afgelopen. 
De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Ook deze uitkering vraagt u aan via werk.nl .  

Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

En hebt u een inkomen onder het bijstandsniveau  (is uw inkomen uit bijv. AOW en/of pensioen lager dan de bijstandsnorm) dan hoeft u zich niet te melden bij de gemeente, maar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Deventer
De SVB beoordeelt dan of u recht heeft op aanvullende bijstand. 

Arbeidsverplichtingen

Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. We verwachten van u dat u actief naar werk zoekt. Werk moet ook geaccepteerd worden als dat betekent dat u daar dagelijks lang voor moet reizen.
Verder moeten kennis en vaardigheden bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Ook gelden er nog andere verplichtingen. Alleen bij dringende redenen mag de gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen verlenen. Alleenstaande ouders met jonge kinderen (tot 5 jaar) kunnen ontheffing van de arbeidsplicht krijgen, als zij hiervoor zelf een verzoek indienen. 
Wie onvoldoende zijn best doet om werk te krijgen of te behouden, krijgt een lagere of helemaal geen uitkering. Uitkeringsgerechtigden die zich misdragen tegenover ambtenaren van de gemeente lopen het risico dat hun uitkering direct wordt verlaagd of stopgezet.
De rechten en plichten van een uitkeringsgerechtigde staan in de folder Rechten en Plichten.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen altijd door via mutatieformulier
Het mondeling of telefonisch doorgeven van een wijziging aan één van onze medewerkers is dus niet voldoende. Van alle wijzigingen moet u een bewijsstuk meesturen. De wijzigingen hebben betrekking op de persoonsgegevens/burgerlijke staat, de woonsituatie, het inkomen en/of vermogen van u, uw partner en/of eventuele kinderen.
U kunt het mutatieformulier en de toelichting op het mutatieformulier downloaden.

Doorgeven van eigen inkomsten

De uitkering is een aanvulling op eventuele eigen inkomsten, al dan niet uit arbeid. Blijven uw eigen maandelijkse inkomsten onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan bestaat er recht op een aanvullende bijstandsuitkering.
Heeft u zelf inkomsten uit arbeid dan dient u hiervan maandelijks bewijsstukken aan te leveren. Naast de betreffende loonspecificaties moet ook maandelijks een inkomstenverklaring worden ingeleverd. 

Boete bij niet nakomen inlichtingenplicht 

Als u met opzet informatie niet of te laat doorgeeft of dit om een andere reden doet houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. U krijgt dan een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de mate waarin de schending inlichtingenplicht u te verwijten valt en is een percentage van het bedrag dat u ten onrechte aan bijstand hebt gekregen. Ook wanneer dit niet heeft geleid tot teveel ontvangen uitkering kunt u een boete krijgen. 

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen, een tegenprestatie naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt zelf de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Bijvoorbeeld of iemand al vrijwilligerswerk verricht of mantelzorger is.

Digitaal klantendossier

U heeft via de werk.nl inzage in uw klantgegevens als u:

  • Bent u ingeschreven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf
  • Een WW-uitkering heeft via het UWV
  • Een bijstandsuitkering via de gemeente Losser 

Contact

Heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken via:

  • wijz@losser.nl
  • telefoonnummer 053 537 74 00 (iedere werkdag tussen 9.30 - 15.30 uur)

U kunt het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.