Bijzondere bijstand

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een laag inkomen op of net boven het minimumloon hebt, kan het voorkomen dat u bijzondere kosten heeft waarvoor u geen geld hebt.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een beroep doen op de bijzondere bijstand. Rekening houdend met uw vermogen en uw financiële draagkracht kunt u dan een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor deze kosten krijgen. Het is wel noodzakelijk dat u eerst probeert de kosten vergoed te krijgen bij een “voorliggende voorziening”, zoals bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar.

Voor medische kosten wordt in principe geen bijzondere bijstand verstrekt, omdat u zich hiervoor kunt verzekeren.

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan door het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) en een inlichtingenformulier bijzondere bijstand (PDF) te downloaden, zelf uitprinten en volledig in te vullen.

Let op: In de bijlage Toelichting aanvraag bijzondere bijstand (PDF), staat precies aangegeven welke bewijsstukken u moet aanleveren. Ook wordt uitgelegd wanneer u kunt volstaan met alleen het aanvraagformulier of als u naast het aanvraagformulier ook nog het inlichtingenformulier moet invullen en inleveren. Dit is afhankelijk van de vraag of u al bij ons bekend bent en of wij al veel gegevens en bewijsstukken van u hebben.

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij deze formulieren en (kopieën van) bewijsstukken nodig. Als de aanvraag niet compleet is, kan de aanvraag niet door ons in behandeling worden genomen.

De ingevulde en ondertekende formulieren moet u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser
t.a.v. Team Werk en Inkomen

U mag de ingevulde formulieren en bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl

Op tijd indienen van de aanvraag

Het is belangrijk dat u een aanvraag bijzondere bijstand op tijd indient. Dat wil zeggen vlak vóór dat u de kosten gaat maken of direct nadat u de kosten hebt gemaakt. In ieder geval binnen een maand nadat u de kosten heeft gemaakt. Let op: dit is niet de datum van de factuur! Doet u dat niet, dan zal de aanvraag moeten worden afgewezen, omdat niet meer kan worden vastgesteld of de kosten voor u noodzakelijk zijn.

Vermogensgrenzen

Bij bijzondere bijstand gelden bepaalde vermogensgrenzen. Voor een alleenstaande bedraagt de vermogensgrens nu ca. € 1.600,- en voor een alleenstaande ouder/echtpaar ca. € 2.300,-. Eigen vermogen tot deze grens wordt vrijgelaten. Dit betekent dat u dit niet hoeft te gebruiken voor het betalen van de bijzondere noodzakelijke kosten. Heeft u vermogen boven deze grens dan gaan wij er van uit dat u de bijzonder noodzakelijke kosten zelf kunt betalen.
Een auto met een waarde tot € 3.500,- laten wij bij de vermogensvaststelling vrij.

Heeft u een inkomen tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm dat bestaat er voor u géén financiële draagkracht. Wanneer uw inkomen net iets boven deze grens ligt, wil dat niet zeggen dat u helemaal niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. In die gevallen wordt gekeken naar uw financiële draagkracht. Dit kan betekenen dat misschien niet alle kosten worden vergoed, maar u misschien nog wel in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten.

Tegemoetkoming kinderopvang

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm) en moet u in verband met werk, een traject naar werk of scholing noodzakelijk gebruik maken van kinderopvang, dan ontvangt u waarschijnlijk de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Voor de eigen bijdrage die er overblijft omdat de kinderopvangtoeslag niet alle kosten van de kinderopvang dekt, kunt u eventueel bijzondere bijstand krijgen (tegemoetkoming kinderopvang). Voorwaarden hiervoor zijn dat u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt, u voor de kinderopvang geen beroep kunt doen op een voorliggende voorziening en de kinderopvang plaatsvindt bij een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang.    

Vragen?

Heeft u nog vragen over bijzondere bijstand dan kunt u team Werk en Inkomen bereiken via email wijz@losser.nl. Ook zijn we op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 en 15.30 uur via het telefoonnummer 053 5377400. Tussen 9.30 en 15.30 uur kunt u het toegangsteam werk, inkomen, jeugd, zorg (wijz) ook bezoeken in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.