Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Bijstand - Uitkering - Participatiewet Werk

Het kan voorkomen dat u niet (meer) zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud kunt voorzien, omdat u geen inkomen heeft en geen werk kunt vinden.

Als er geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld WIA, WAJONG, studiefinanciering) voor u zijn, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

Eerst zal bekeken worden of er werk voor u is. Vrijwel alle soorten werk worden door de gemeente acceptabel geacht, waarbij niet wordt gekeken naar uw vooropleiding, ambitie e.d. Werk gaat namelijk boven een uitkering.

Als er geen werk voor u is, zal de uitkeringsaanvraag in behandeling worden genomen door een medewerker van werk,inkomen, jeugd, zorg (WIJZ) van de gemeente Losser. Er wordt onderzoek verricht om vast te stellen of u recht op een uitkering heeft. Tijdens de behandeling van uw aanvraag, wordt aan u een consulent toegewezen. Hij/zij is uw contactpersoon waar u terecht kunt met al uw vragen over de uitkering en de toepassing van de wet- en regelgeving.

Kostendelersnorm

Binnen de Participatiewet geldt de kostendelersnorm. Wanneer meerdere mensen van 21 jaar en ouder een woning delen, kunnen de kosten worden gedeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met uw kind(eren), kleinkind(eren), (schoon)ouders, broer, zwager, (schoon)zus een woning deelt.

Daarom wordt de bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar en ouder in één huis wonen, hoe lager de uitkering. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

  • Inwonenden jonger dan 21 jaar.
  • Inwonenden van 21 jaar en ouder die studeren.
  • Inwonenden van 21 jaar en ouder die een commerciële overeenkomst hebben met de verhuurder.

De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners.

Jongeren tot 27 jaar: eerst zoekperiode van 4 weken

Voor jongeren van 18 tot 27 jaar, die een uitkering willen aanvragen, geldt een zoekperiode van 4 weken. Nadat de jongere zich heeft gemeld voor een uitkering, wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek. Daar wordt verteld dat hij of zij eerst 4 weken zelf moet zoeken naar werk of een geschikte opleiding. Heeft de jongere na deze 4 weken nog steeds geen werk of opleiding gevonden, dan moet de jongere zich binnen 2 weken opnieuw melden en kan hij een aanvraag uitkering indienen. Alleen wanneer iemand aantoonbaar geen werk of opleiding heeft kunnen vinden, wordt een uitkering verstrekt.

Voorschot op bijstandsuitkering

Wij hebben 8 weken de tijd om over uw aanvraag om uitkering te kunnen beslissen. Dit is een lange periode vooral als u toch al weinig tot geen inkomsten heeft. U heeft dan ook recht op een voorschot 4 weken na uw aanvraag.

Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Het voorschot bedraagt 90% van de voor u geldende bijstandsnorm (minus eigen inkomsten). Het voorschot is een lening, waarover u geen rente verschuldigd bent. Wij verrekenen het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot terug.

Wij hoeven geen voorschot te verlenen als: 

  • u de door ons gevraagde gegevens of bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig hebt ingeleverd. 
  • u op een andere wijze onvoldoende medewerking verleent.
  • op het moment van aanvraag duidelijk is dat u geen recht op bijstand heeft.

Betaaldatum uitkering

Wanneer een uitkering wordt toegekend, wordt deze uitkering achteraf betaald. De uitkering zal rond de 5e van de maand volgend op de maand waarop de uitkering betrekking heeft worden betaald.

De uitkering over de maand september bijvoorbeeld wordt dan rond 5 oktober betaald.

Arbeidsverplichtingen

Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. De gemeente verwacht van uitkeringsgerechtigden dat ze actief naar werk zoeken. Werk moet ook geaccepteerd worden als dat betekent dat iemand daar dagelijks lang voor moet reizen.

Verder moeten kennis en vaardigheden bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Ook gelden er nog andere verplichtingen. Alleen bij dringende redenen mag de gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen verlenen. De ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen (tot 5 jaar) blijft bestaan, maar moet door de cliënt zelf aangevraagd worden. Alleenstaande ouders met jonge kinderen (tot 5 jaar) kunnen ontheffing van de arbeidsplicht krijgen, als zij hiervoor een verzoek indienen. 

De Participatiewet is streng voor mensen die zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. Wie onvoldoende zijn best doet om werk te krijgen of te behouden, krijgt een lagere of helemaal geen uitkering. De gemeente kan de uitkering pas herstellen als de bijstandsgerechtigde kan aantonen dat hij of zij de verplichtingen alsnog is nagekomen. Als een uitkeringsgerechtigde binnen twaalf maanden na het opleggen van een maatregel opnieuw de arbeidsverplichtingen niet nakomt, moet de gemeente hem of haar een zwaardere straf opleggen.

Uitkeringsgerechtigden die zich misdragen tegenover ambtenaren van de gemeente lopen het risico dat hun uitkering direct wordt verlaagd of stopgezet.

De rechten en plichten van een uitkeringsgerechtigde staan in de folder Rechten en Plichten.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen, een tegenprestatie naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt zelf de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Bijvoorbeeld of iemand al vrijwilligerswerk verricht of mantelzorger is.

Werkloos na uw 50e: dan mogelijk recht op IOAW

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en werkloos geworden na uw 50e jaar. Dan hebt u misschien recht op een uitkering levensonderhoud op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en niet via Participatiewet. De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers en er zijn een paar verschillen ten opzichte van de Participatiewet. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u geboren bent vóór 1 januari 1965, na uw 50e werkloos bent geworden en de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) helemaal is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Hoe aan te vragen

Een aanvraag voor een bijstandsuitkering Participatiewet via de gemeente Losser gaat digitaal via www.werk.nl. U moet daarvoor inloggen met uw DigiD-code en een aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering invullen.

Als u nog niet ingeschreven bent als werkzoekende bij het UWV moet u zicht eerst via dezelfde site www.werk.nl nog inschrijven.

Nadat u het digitale aanvraagformulier aan de gemeente Losser heeft verzonden, wordt binnen 1 week contact met u opgenomen. Hebben wij na een week nog geen contact met u opgenomen, neem dan telefonisch contact met ons op tussen 9.30 en 15.30 uur via 053-5377400.

Vervolgens zult u dan worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Let op: jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen vanwege de zoekperiode geen digitale uitkeringsaanvraag doen via werk.nl. Zij kunnen direct contact opnemen met werk, inkomen, jeugd, zorg (WIJZ), via wijz@losser.nl of 053-5377400.  

Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd en hebt u een inkomen onder het bijstandsniveau  (is uw inkomen uit bijv.  AOW en/of pensioen lager dan de bijstandsnorm) dan hoeft u zich niet te melden de gemeente, maar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Deventer.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd van de gemeente Losser of er recht bestaat op aanvullende bijstand. De SVB laat u tijdig weten of u wellicht voor bijstand in aanmerking komt. U kunt vervolgens zelf bepalen of u een aanvraag daarvoor bij de SVB wilt indienen.

Doorgeven van wijzigingen via mutatieformulier

Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Het mondeling of telefonisch doorgeven van een wijziging aan één van onze medewerkers is dus niet voldoende. Van alle wijzigingen moet u een bewijsstuk meesturen.
U moet ons altijd via het mutatieformulier inlichten als er wijzigingen zijn die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering / inkomensvoorziening of op de hoogte ervan. De wijzigingen hebben betrekking op de persoonsgegevens/burgerlijke staat, de woonsituatie,
het inkomen en/of vermogen van u, uw partner en/of eventuele kinderen.

U kunt het mutatieformulier en de toelichting op het mutatieformulier downloaden.

Bijstandsuitkering en eigen inkomsten (inkomstenverklaring)

De uitkering is een aanvulling op eventuele eigen inkomsten, al dan niet uit arbeid. Blijven uw eigen maandelijkse inkomsten onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan bestaat er recht op een aanvullende bijstandsuitkering.
Heeft u zelf inkomsten uit arbeid dan dient u hiervan maandelijks bewijsstukken aan te leveren. Naast de betreffende loonspecificaties moet ook maandelijks een inkomstenverklaring worden ingeleverd. Op deze manier kan op de juiste manier worden berekend of er nog recht op aanvullende uitkering bestaat en zo ja, hoe hoog die uitkering moet zijn.

U kunt hier een nadere toelichting over bijstandsuitkering en eigen inkomsten downloaden.

Boete bij niet nakomen inlichtingenplicht - Fraude

De overheid vindt dat alleen mensen een uitkering mogen krijgen die daar echt recht op hebben en pakt fraude met uitkeringen aan. Daarom gelden strengere regels wanneer iemand zich niet aan de inlichtingenverplichting houdt.

U krijgt een boete als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt.  Dat is als u met opzet informatie niet of te laat doorgeeft, maar ook als u om een andere reden informatie niet of niet op tijd doorgeeft en u daardoor teveel uitkering heeft ontvangen. Het is aan u om in dit laatste geval aan te tonen dat u dit niet te verwijten valt.

De hoogte van de boete is afhankelijk van de mate waarin de schending inlichtingenplicht u te verwijten valt en is een percentage van het bedrag dat u ten onrechte aan bijstand hebt gekregen. Ook wanneer dit niet heeft geleid tot teveel ontvangen uitkering kunt u een boete krijgen. 

Gegevens inzien via het digitaal klantdossier Werk en Inkomen

Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV Werkbedrijf? Hebt u een WW-uitkering via UWV? Of ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente Losser? Dan heeft u via de website www.werk.nl inzage in uw klantgegevens.

Meer informatie

www.werk.nl
www.svb.nl

Vragen?

Heeft u nog vragen over de individuele inkomenstoeslag of wilt u daarover een afspraak maken met een medewerker van werk, inkomen, jeugd, zorg (WIJZ), dan kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl

Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400.

U kunt  WIJZ ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.