Dit formulier

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE CORONACOMPENSATIE 2021 Afbeelding 1

1) Gegevens vereniging/organisatie

Vereniging/Organisatie
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
e-mail
Internet
Bankrekeningnummer
Bankrekeninghouder


 1. Coronaschade

Svp hieronder het totaalbedrag vermelden voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2021.

Doorlopende lasten


Extra kosten periode


Misgelopen baten


Ontvangen compensatie


Toelichting:

 • Doorlopende (vaste) lasten die tijdens de Lock down doorliepen en door de aanvrager moesten worden voldaan zijn bijvoorbeeld: kosten voor de accommodatie, zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.

 • Ook kunnen er extra kosten zijn die samenhangen met coronamaatregelen, zoals schoonmaakkosten, desinfectiemateriaal, communicatiekosten en dergelijke.

 • Misgelopen baten zijn onder ander toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties of verhuur van accommodaties. Gederfde horeca-inkomsten zijn hiervan uitgezonderd.

 • Mogelijk heeft uw organisatie al een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van coronaschade. Te denken valt aan steunregelingen van Rijk, provincie of gemeente waarop organisaties rechtstreeks een beroep (hebben) kunnen doen. Hieronder zijn enkele regelingen genoemd:

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW1 en NOW2)

  • Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

  • Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties (TASO)

  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) 1. Gegevens indienerNaam
Functie
Telefoon
E-mail


 1. Ondertekening

Datum
Plaats
Handtekening


Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien is bijgevoegd:

a. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

b. De jaarrekening van 2020 (of van het meest recente afgesloten boekjaar);

c. De oorspronkelijke begroting van 2021 (of de begroting voor de betrokken periode);

d. Een overzicht van de coronaschade voor 2021;

e. Een toelichting op de coronaschade, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de corona maatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken.

f. Een overzicht van de uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen, die de aanvrager van derden ter compensatie van de coronaschade heeft ontvangen of zal ontvangen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit aanvraagformulier ondertekenen en uiterlijk 31 december 2021 verzenden naar:

Per post: Gemeente Losser, Team Bedrijfsvoering, Postbus 90, 7580 AB Losser

Digitale aanvragen kunnen worden verzonden naar gemeente@losser.nl

Aanvragen die na 31 december 2021 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------