Beleidsregel coronacompensatie Losser 2021

Beleidsregel coronacompensatie Losser 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser besluit;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Losser 2009

gelet op de ontvangen Rijksgelden voor activiteiten en ontmoetingen, lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen;

vast te stellen de Beleidsregel coronacompensatie Losser 2021 en gelijktijdig in te trekken de Beleidsregel coronacompensatie Losser 2020.Artikel 1 Begripsbepaling

 1. De schadeperiode is de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 1. De schade als gevolg van de coronamaatregelen bestaat uit:

 1. het totaal aan gemiste inkomsten en/of extra uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen in de bovengenoemde schadeperiode ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Gederfde horeca-inkomsten zijn hiervan uitgezonderd.

 2. na aftrek van alle uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen, die de aanvrager van derden ter compensatie van de schade door corona heeft ontvangen of zal ontvangen.

Artikel 2 Doelstelling

Het borgen van de lokale vrijwilligersinfrastructuur tijdens de coronacrisis.

Artikel 3 Bereik

 1. Deze regeling geldt alleen voor Losserse vrijwilligersorganisaties.

 2. Uitgesloten zijn organisaties die hun aanvraag niet vóór 1 januari 2022 hebben ingediend.

Artikel 4 De aanvraag

 1. Aanvragers kunnen incidentele subsidie vragen ter compensatie van de schade als gevolg van de coronamaatregelen.

 2. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 1 januari 2022.

 3. De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier.

 4. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien is bijgevoegd:

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 2. De jaarrekening van 2019 (of van het meest recente afgesloten boekjaar);

 3. De oorspronkelijke begroting van 2021;

 4. Een overzicht van de schade voor de schadeperiode;

 5. Een toelichting op deze schade, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de coronamaatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken.

 6. Een overzicht van de uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen, die de aanvrager van de gemeente en van derden ter compensatie van de schade door corona heeft ontvangen of zal ontvangen.Artikel 5 Verlening en vaststelling subsidie

 1. Het college behoudt zich het recht voor om nadere informatie op te vragen ten behoeve van de verlening of als gerede twijfel bestaat dat de subsidie niet besteed is aan het doel waarvoor het is bestemd.

 2. Betaling van het subsidiebedrag vindt plaats zo spoedig mogelijk na verzending van de beschikking.

Artikel 6 Subsidie terugvorderen

Het college kan een verleende subsidie lager vaststellen als blijkt dat de organisatie andere

inkomsten of minder uitgaven had dan zij bij de aanvraag heeft vermeld.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 1. De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Losser 2009” genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.

 2. Uit de toelichting op de schade, bedoeld in artikel 4, lid 5 onder e, blijkt dat de aanvrager niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan of nagelaten om de schade als gevolg van de COVID-19 maatregelen te beperken.

Artikel 8 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 71.000.

2. In het geval dat de subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond overschrijden,

wordt het subsidiebudget via een nader door het college vast te stellen verdeelmodel

verdeeld.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel coronacompensatie Losser 2021’Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Losser gehouden op 23 november 2021

De secretaris, De burgemeester,