Subsidies

De gemeente Losser ondersteunt een groot aantal organisaties met een subsidie. We kennen verschillende soorten subsidies, zoals:

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een subsidie die in principe éénmalig wordt verleend als tegemoetkoming in de kosten van bepaalde incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 4:23, lid 3 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanvragen incidentele subsidie

Organisaties kunnen tweemaal per jaar (voor 1 april en voor 1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor een incidentele subsidie. Voor beide data wordt 45% van het beschikbare budget gereserveerd. 10% van het budget wordt gereserveerd voor ‘spoedgevallen’. Het voor 2019 beschikbare budget bedraagt € 35.000. Voor het al dan niet toekennen van incidentele subsidies worden jaarlijks speerpunten van beleid vastgesteld.
Voor 2019 zijn de volgende speerpunten vastgesteld: Leefbaarheid/Vrijwilligers, Gezondheid, Sport, Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur, Armoedebestrijding, Sociaal Domein, Natuur en Milieu.

Een incidentele subsidie is bijvoorbeeld mogelijk als door een organisatie voor een jubileum extra activiteiten worden verricht en kosten worden gemaakt. Ook is incidentele subsidie mogelijk als een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK, e.d.) wil organiseren. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gelet op de mate van cofinanciering. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) beschikt om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al gestart zijn, wordt geen subsidie verleend.  Aanvragen voor de tweede subsidieronde 2019 kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2019. Het aanvraagformulier incidentele subsidie(PDF) kunt u downloaden. Het formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Wilt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor incidentele subsidie, dan kunt u contact opnemen met  de heer M. Klein Poelhuis van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten, t. 0612610695 of e. m.kleinpoelhuis@losser.nl.

Verleende Incidentele subsidies

In 2019 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.  De deadline voor de eerste subsidieronde was 1 april 2019. Op 24 april 2019  heeft het college een besluit genomen op de ingediende aanvragen.  In het Overzicht verleende incidentele subsidies(PDF) leest u de verleende subsidies en dorpsbudgetten.

Structurele subsidie

Waarderingssubsidie wordt per boekjaar verleend als tegemoetkoming in de kosten van bepaalde structurele activiteiten. De structurele subsidies die verleend zijn in 2019 vindt u in het overzicht (PDF).

Aanvragen structurele subsidie

De gemeente Losser verstrekt structurele subsidies per kalenderjaar. Structurele subsidies moeten voor 1 mei , voorafgaand aan het jaar waar subsidie voor wordt aangevraagd, worden aangevraagd (de aanvraag voor 2020 moet voor 1 mei 2019 ingediend zijn). Het aanvraagformulier structurele subsidie(PDF) kunt u downloaden. Het formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Sportverenigingen dienen gebruik te maken van het aanvraagformulier jeugdsport subsidie(PDF). Het formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Wilt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor structurele subsidie, dan kunt u contact opnemen met  mevrouw K. Suthof-Wilbrink van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten, t. 06 12612598 of e. k.suthof@losser.nl.

Budgetsubsidie

Prestatiesubsidie die per boekjaar – voor een periode van maximaal 4 jaar – wordt verleend ter bekostiging van bepaalde structurele activiteiten en waaraan concrete meerjarige product- en prijsafspraken met de instelling ten grondslag liggen. De budgetsubsdies die verleend zijn in 2018 vindt u in het overzicht(PDF).

Geldende regels

De regels voor het verstrekken van subsidies zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening  gemeente Losser (ASV) (PDF).

Indirecte subsidie

Naast de bovengenoemde soorten subsidie  ‘verleent’ de gemeente ook indirecte subsidies aan organisaties. Vaak gaat het hier om accommodaties of grondpercelen die tegen niet kostendekkende tarieven worden verhuurd of in gebruik worden gegeven aan organisaties.

Dorpsbudgetten

In 2018 en 2019 beschikken de verschillende dorpskernen over een zogenaamd dorpsbudget. Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit/idee? Neem dan contact op met uw dorpsraad.  Hieronder staan  beschikbare dorpsbudgetten:

Dorpskern          dorpsbudget 2018          dorpsbudget 2019

Losser                          € 8.000                                         € 8.000

Overdinkel                    € 4.000                                         € 4.000

De Lutte                        € 4.000                                         € 4.000

Beuningen                    € 2.000                                         € 2.000

Glane                            € 2.000                                         € 2.000 

 

Geld beschikbaar voor de uitvoering van het actieprogramma Recreatie en Toerisme

Samen met ondernemers en organisaties met raakvlakken in recreatie en toerisme hebben de gemeente Losser en het Toeristisch Genootschap Losser (TGL) gewerkt aan een nieuw Actieprogramma Recreatie en Toerisme. Het doel van dit actieprogramma is om er voor te zorgen dat er meer toeristen naar Losser komen maar ook dat de toeristen terugkomen en/of langer in Losser verblijven. Het actieprogramma is dynamisch; er kunnen ideeën en initiatieven aan worden toegevoegd en niet haalbare projecten kunnen eruit worden gehaald.

Wat houdt het actieprogramma in?

Diverse partijen, variërend van agrariërs tot horecaondernemers, cultuur en dorpsraden hebben ambities uitgesproken en projecten aangedragen op het gebied van de vrijetijdseconomie. De projecten zijn ingedeeld op de korte -, middellange - en lange termijn en verdeeld in vier categorieën:

  • Recreatief en cultuur aanbod
  • Natuur
  • Kernen, wegen en routes
  • Communicatie en promotie

Ik heb een idee wat nu?

Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw idee of wilt u een idee op laten nemen in het actieprogramma, neem dan contact op met het Toeristisch Genootschap Losser (info@toerismelosser.nl). Wilt u een stimuleringsbijdrage voor een idee aanvragen download dan het aanvraagformulier projectplan Actieprogramma Recreatie en Toerisme. Nieuwe ideeën worden besproken met het Toeristisch Genootschap Losser die het actieprogramma actueel houdt. Het Toeristisch Genootschap Losser kan ook meedenken in het door ontwikkelen van ideeën/plannen. Het volledig ingevulde formulier kunt u indienen bij gemeente@losser.nl.  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Monique Hamers, e m.hamers@losser.nl, t 053 5377481.