Subsidies

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een subsidie die in principe éénmalig wordt verleend als tegemoetkoming in de kosten van bepaalde incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 4:23, lid 3 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanvragen incidentele subsidie

Organisaties kunnen tweemaal per jaar (voor 1 april en voor 1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor een incidentele subsidie. Voor beide data wordt 45% van het beschikbare budget gereserveerd. 10% van het budget wordt gereserveerd voor ‘spoedgevallen’. Het voor 2022 beschikbare budget bedraagt € 35.000. Voor het al dan niet toekennen van incidentele subsidies worden jaarlijks speerpunten van beleid vastgesteld.
Voor 2022 zijn de volgende speerpunten(pdf)  vastgesteld: Leefbaarheid/Vrijwilligers, Gezondheid, Sport, Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur, Armoedebestrijding, Sociaal Domein, Natuur en Milieu.

Een incidentele subsidie is bijvoorbeeld mogelijk als door een organisatie voor een jubileum extra activiteiten worden verricht en kosten worden gemaakt. Ook is incidentele subsidie mogelijk als een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK, e.d.) wil organiseren. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gelet op de mate van cofinanciering. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) beschikt om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al gestart zijn, wordt geen subsidie verleend.  Aanvragen voor de eerste subsidieronde 2022 kunnen tot 1 april 2022 en voor de tweede subsidieronde 2022 tot 1 oktober 2022 worden ingediend. U kunt de aanvraag voor een incidentele subsidie digitaal via eHerkenning indienen of door het downloaden van het aanvraagformulier incidentele subsidie 2022(pdf). Dit formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Wilt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor incidentele subsidie, dan kunt u contact opnemen met  de heer M. (Marco) Klein Poelhuis, t. 06 1261 0695 of e. m.kleinpoelhuis@losser.nl.

Verleende Incidentele subsidies

In het Overzicht verleende incidentele subsidies(pdf) leest u de verleende subsidies en dorpsbudgetten..

Structurele subsidie

Waarderingssubsidie wordt per boekjaar verleend als tegemoetkoming in de kosten van bepaalde structurele activiteiten. De structurele subsidies die verleend zijn in 2022 vindt u in het overzicht (pdf).

Op de bijlage vindt u een overzicht van het subsidiestelsel met ingang van 2022.

Aanvragen structurele subsidie

De gemeente Losser verstrekt structurele subsidies per kalenderjaar. Structurele subsidies moeten voor 1 mei , voorafgaand aan het jaar waar subsidie voor wordt aangevraagd, worden aangevraagd (de aanvraag voor 2023 moet voor 1 mei 2022 ingediend zijn). U kunt de aanvraag voor een structurele subsidie digitaal via eHerkenning indienen of door het downloaden van het aanvraagformulier structurele subsidie(pdf). Dit formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Sportverenigingen dienen gebruik te maken van het aanvraagformulier jeugdsport subsidie(pdf). Het formulier dient met een echte handtekening te worden ingeleverd.

Wilt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor structurele subsidie, dan kunt u contact opnemen met  mevrouw K. (Karin) Suthof-Wilbrink van team Bedrijfsbureau, t. 06 1261 2598 of e. k.suthof@losser.nl.

Budgetsubsidie

Prestatiesubsidie die per boekjaar – voor een periode van maximaal 4 jaar – wordt verleend ter bekostiging van bepaalde structurele activiteiten en waaraan concrete meerjarige product- en prijsafspraken met de instelling ten grondslag liggen. De budgetsubsidies die verleend zijn in 2021 vindt u in het overzicht(pdf).

Geldende regels

De regels voor het verstrekken van subsidies zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening  gemeente Losser (ASV) (pdf).

Dorpsbudgetten

In 2022 beschikken de verschillende dorpskernen over een zogenaamd dorpsbudget. Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit/idee? Neem dan contact op met uw dorpsraad.  Hieronder staan  beschikbare dorpsbudgetten:

Dorpskern          dorpsbudget 2022  

   

Losser                          € 8.000     

Overdinkel                    € 4.000           

De Lutte                        € 4.000       

Beuningen                    € 2.000      

Glane                            € 2.000  

Geld beschikbaar voor de uitvoering van het actieprogramma Recreatie en Toerisme

Samen met ondernemers en organisaties met raakvlakken in recreatie en toerisme heeft de gemeente Losser gewerkt aan het Actieprogramma Recreatie en Toerisme 2021. Het doel van dit actieprogramma is om er voor te zorgen dat er meer toeristen naar Losser komen maar ook dat de toeristen terugkomen en/of langer in Losser verblijven. Het actieprogramma is dynamisch; er kunnen ideeën en initiatieven aan worden toegevoegd en niet haalbare projecten kunnen eruit worden gehaald.

Wat houdt het actieprogramma in?

Diverse partijen, variërend van agrariërs tot horecaondernemers, cultuur en dorpsraden hebben ambities uitgesproken en projecten aangedragen op het gebied van de vrijetijdseconomie. De projecten zijn ingedeeld op de korte -, middellange - en lange termijn en verdeeld in vier categorieën:

  • Recreatief en cultuur aanbod
  • Natuur
  • Kernen, wegen en routes
  • Communicatie en promotie

Ik heb een idee wat nu?

Voor 2022 heeft de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld om een stimuleringsbijdrage te kunnen verlenen aan de projecten. Wilt u een stimuleringsbijdrage voor een idee aanvragen download dan het aanvraagformulier projectplan Actieprogramma Recreatie en Toerisme. Het volledig ingevulde formulier kunt u indienen bij gemeente@losser.nl.  Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. (Monique) Hamers, e m.hamers@losser.nl, t 053 53 77 481.