Omgevingsvergunning kap

Voor bomen vallende onder de volgende categorieën, is een vergunning vereist:

  • Een houtopstand, staande binnen de bebouwde kom, met een stamomtrek van 1 meter of meer, gemeten met schors op 1.30 meter hoogte boven de grond.

  • Een houtopstand, staande buiten de bebouwde, met een stamomtrek van ten minste 1 meter of meer, gemeten met schors op 1.30 meter hoogte boven de grond.

We toetsen uw aanvraag om omgevingsvergunning kap aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de beleidscriteria voor kappen. Een verleende omgevingsvergunning betekent niet automatisch toestemming om de bomen te kappen die op de plaats van de geplande werkzaamheden staan. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan een herplantplicht worden opgelegd.

Kapseizoen

Het kappen van bomen dient bij voorkeur te gebeuren in de winterperiode, met name tussen 1 oktober en 1 maart. Hierdoor zullen flora en fauna zo min mogelijk schade ondervinden. Het kan voorkomen dat naast de omgevingsvergunning tevens een ontheffing van de flora en faunawet noodzakelijk is. Deze ontheffing zal daardoor moeten aanhaken bij de omgevingsvergunning en kan derhalve een weigeringsgrond zijn voor de omgevingsvergunning. Als de Flora- en faunawet aanhaakt is er altijd sprake van een uitgebreide procedure.

Aanvragen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen op het landelijk loket www.omgevingsloket.nl of u kunt daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Inwerkingtreding vergunning

Een omgevingsvergunning kap treedt in de meeste gevallen in werking zes weken na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager). Is er sprake van gevaar of is de veiligheid in het geding dan wordt er een omgevingsvergunning voor noodkap verleend, waarvan direct gebruik kan worden gemaakt.

Procedure

Voor deze vergunning is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt in principe 8 weken. Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘kap’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Bijzonderheden

Informatie over de wet- en regelgeving vindt u op:
Wet algemene bepalingenomgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
Ministeriële regeling

Kosten

Voor overzicht van de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.