Omgevingsvergunning aanleg

Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden werkzaamheden uit te voeren. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dempen of graven van sloten, het aanleggen van wegen, het planten van bomen of het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Controleer vooraf of u nog andere vergunningen nodig heeft. 

Aanvragen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het landelijke loket: www.omgevingsloket.nl of daar een formulier samenstellen voor indiening per post.
Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Gebruik vergunning

Een omgevingsvergunning aanleg treedt in werking zes weken na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager).

Procedure

Voor deze vergunning is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt 8 weken.
Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘aanleg’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Extra Informatie over de wet-en regelgeving vindt u op:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
Ministeriele regeling

Kosten

Voor overzicht van de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.