Collectevergunning

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat dat het verboden is om zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daarvoor een intekenlijst aan te bieden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • het aanbieden van goederen, waaronder ook geschreven of gedrukte stukken vallen;
  • het aanbieden van diensten of het aanvaarden van geld of goederen, als daarbij de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of deels voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd;
  • het van deur tot deur werven van donateurs (middels intekenlijst).

Informatie over collectes vindt u op de site van Centraal Bureau Fondsenwerving (CFB), www.cbf.nl.

Op de website van het CFB vindt u het actuele collecterooster van alle gemeenten, de toegekende collectevergunningen en informatie over de opbrengst van de gehouden collectes, voor zover doorgegeven.

Voorwaarden

Als u een collecte wilt organiseren, dan moet u hiervoor een collectevergunning aanvragen. Deze aanvraag kunt u bij de gemeente indienen. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

Een aanvraag voor het houden van een collecte kan worden ingediend door een vereniging, stichting of organisatie;

  • In de aanvraag moet duidelijk worden wat het doel van deze vereniging, stichting of organisatie is;
  • In de aanvraag moet duidelijk worden wat het doel van de collecte is, die moet een liefdadigheidsdoel of ideëel doel zijn;
  • Een aanvraag kan worden gedaan voor een vrije periode in het collecterooster;

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden dan wordt deze in behandeling genomen.

De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften aan de collecte te verbinden. Als aan die voorschriften niet kan worden voldaan, heeft de gemeente de bevoegdheid om de aanvraag voor een collectevergunning af te wijzen.

Voor een collecte die in besloten kring wordt gehouden, hoeft geen collectevergunning te worden aangevraagd.

Kosten

U betaalt geen kosten voor de aanvraag van een collectevergunning.

Aanvraag

U kunt de collectevergunning per e-mail of schriftelijk aanvragen bij de gemeente Losser. De afhandeling hiervan gebeurt in Enschede.
U kunt gebruik maken van het meldingformulier collecte.

Uw volledig ingevulde aanvraag kunt u per mail sturen naar gemeente@losser.nl onder vermelding van aanvraag collectevergunning.
Uw aanvraag kunt u ook opsturen naar:

Gemeente Losser
Afdeling Publieksdienstverlening
Postbus 90
7580 AB Losser