Omgevingsvisie gemeente Losser

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het ruimtelijke/fysieke domein samen tot één wet. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één wet. Het opstellen van een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het kader van de Omgevingswet.

De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Losser, dus op alle kernen en het buitengebied.
De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het biedt een stip aan de horizon voor de ambities en doelstellingen met als doelstelling te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Sociale ontwikkelingen en karakteristieken hebben, evenals economische ontwikkelingen namelijk invloed op de invulling van de leefomgeving. Alles wat je ziet, voelt en ruikt komt terug in deze visie. We verstaan hieronder het geheel van onder andere ruimte, water, bodem, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, sociale cohesie, sociaal domein en cultureel erfgoed. Deze onderdelen zijn in samenhang bekeken en vertaald naar de leefomgeving en de toekomst.

Met het opstellen van de omgevingsvisie geven we richting en inspireren en motiveren we onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de visie. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie, het proces en de activiteiten die we organiseren rond de Omgevingsvisie op www.omgevingsvisielosser.nl