Groene en blauwe diensten

Dit zijn  diensten van grondeigenaren voor het beheer van natuur en landschap. Bijvoorbeeld het aanleggen of in stand houden van houtwallen en oevers.

Ondersteuning bij landschaps- en natuurbeheer: Groene Diensten

Bij het Groene dienstensysteem wordt geld gereserveerd om vergoedingen te kunnen uitbetalen aan particulieren die onder bepaalde voorwaarden het landschap onderhouden.
Kijk op groeneblauwediensten.nl voor verdere uitleg over Groene diensten.

Het is mogelijk om een zogeheten Groene diensten contract af te sluiten voor het beheer van bepaalde landschapselementen in het buitengebied. Daarmee kunt u gedurende 30 jaar een vergoeding ontvangen voor het beheer van een landschapselement zolang u voldoet aan de afgesproken voorwaarden van goed beheer.
Download het aanmeldformulier voor Groene Diensten.

Beperkt dienstenpakket

Ondanks een aanzienlijke ondersteuning door de provincie Overijssel heeft Losser onvoldoende geld kunnen reserveren om een vergoeding te kunnen geven voor het beheer van alle landschapselementen op particuliere grond. Daarom heeft de Gemeente Losser keuzes moeten maken. Deze keuzes zijn vastgelegd in het Projectplan Groene Diensten Noordoost-Twente, waarin Losser participeert.

Losser geeft daarin prioriteit voor de volgende elementen:

 • houtwal, houtsingel
 • elzensingel
 • solitaire boom / boomgroep
 • toegankelijkheid (wandelpad over cultuurland)
 • steilrand / combinatiepakket raster

Voor aanleg wordt geen vergoeding gegeven, het gaat alleen om het beheer en indien noodzakelijk het herstel van een landschapselement.

De gronden van terreinbeherende organisaties en overheden zijn uitgesloten voor Groene Diensten. Ook op percelen die zijn aangeduid als nieuwe natuur kunnen geen Groene Diensten contracten worden afgesloten. Daarnaast kunnen op gronden in een nog niet afgeronde kavelruil geen contracten worden afgesloten. Deze beperking geldt momenteel met name voor het gebied Losser-Zuid, waarvoor een kavelruilplan wordt opgesteld.

Openstelling voor meer diensten

In Noordoost-Twente kunnen vergoedingen worden gegeven voor in totaal 12 pakketten. Deze pakketten zijn beschreven in de Dienstenbundel Noordoost-Twente. Zoals hiervoor aangegeven zijn in Losser slechts 5 pakketten opengesteld.

Wanneer een eigenaar echter een contract wil afsluiten voor de andere pakketten uit de Dienstenbundel is dit alleen mogelijk wanneer hijzelf of een ander een storting doet in het landschapsfonds. Deze bijdrage is minimaal 15% van de contante waarde van de herstel- en/of beheervergoeding die is berekend in het werkplan Groene Diensten voor de betreffende elementen.

Komt bijvoorbeeld de contante waarde van de totale beheervergoeding (gedurende 30 jaar) op een bedrag van € 10.000,--, dan zal de storting in het Landschapsfonds € 1.500,-- moeten bedragen.

Op deze wijze kunnen aanvullend contracten worden afgesloten voor de volgende elementen:

 • geriefhoutbosje
 • knotboom
 • poel (100 – 150 m2)
 • grafheuvel
 • lanen
 • hoogstamfruitboomgaard
 • combinatiepakket zoombeheer

Ook bij deze elementen gaat het om vergoedingen voor het beheer en eventueel herstel en niet om aanleg.

Afsluiten Groene Diensten contracten

Grondeigenaren die interesse hebben in het afsluiten van een Groene Diensten contract kunnen zich aanmelden bij de gemeente Losser met het aanmeldingsformulier. De Gemeente Losser zal vervolgens nagaan of de aanmelding voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt een prioriteitsvolgorde toegekend aan de aanmeldingen op basis van:

 1. de belevingswaarde van het element
 2. de ecologische waarde van het element
 3. de oppervlakte van het element

Op deze wijze wil de gemeente de meest waardevolle landschapselementen de meeste prioriteit geven.

Meer informatie

Gemeente Losser, Team Beheer Fysieke Ruimte (BFR) t. 053 53 77 444.