Droogte en overstroming

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de neerslag in ons land steeds extremer wordt. Dat heeft niet gevolgen voor onze natuur en voor onze directe leefomgeving. Zware regenval én droogte komen vaker voor en hebben een impact op de bodem, onze woningen, straten en terreinen.  

Maatregelen tegen droogte

Door de klimaatverandering heeft Nederland steeds vaker te maken met warme, droge perioden. Droogte kan schadelijk zijn voor mens en natuur. Het grondwaterpeil zakt namelijk door droogte. Hierdoor kunnen wortels van bomen, planten en landbouwgewassen niet goed meer bij het water. Ook vallen sloten en plassen droog, waardoor vissen en amfibieën geen leefgebied meer hebben en stijgt de temperatuur van het water. Dit zorgt voor een slechte waterkwaliteit, waardoor blauwalg bijvoorbeeld sneller groeit. Waterschappen werken samen met gemeenten aan nieuwe manieren om zoetwater beter vast te houden en te gebruiken.

Maatregelen tegen overstroming

Extremer weer en stijging van de zeespiegel vergroot de kans op overstromingen en wateroverlast. De overheid heeft plannen en veiligheidsnormen vastgesteld om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. In het oosten van Nederland zijn overstromingsgevaren klein. Maar hevige neerslag of doordat de Dinkel te veel water uit Duitsland te verwerken krijgt, kan ook in de gemeente Losser wateroverlast veroorzaken.

Om overlast van grote hoeveelheden neerslag zo veel mogelijk te voorkomen, zijn de maatregelen gericht op het opvangen, vasthouden en afvoeren van water, door:

  • Retentiegebieden aan te aanwijzen of aan te leggen. Deze gebieden zijn speciaal bedoeld om het overtollige water tijdelijk op te vangen.
  • Wadi’s die regenwater opvangen in woonwijken en openbare gebieden
  • Regenwater gescheiden af te voeren via een apart regenwaterriool om overbelasting van het riool te voorkomen. Dat noemen we afkoppelen.
  • Gebruik van infiltratievoorzieningen van regenwater
  • Gebruik van groene daken
  • Minder verharding in tuinen en openbare terreinen.
  • Meer open water in bebouwde gebieden

Bij crisissituaties in de gemeente Losser wordt u geïnformeerd via RTV Oost en deze website. Meer informatie over overstromingsrisico’s op: www.overstroomik.nl en op www.risicokaart.nl