Afkoppelen

Regenwater wordt vaak opgevangen en afgevoerd via sloten en kanalen. Maar veel regenwater komt in het rioolstelsel terecht. Dat gebeurt via regenpijpen van woningen en gebouwen of kolken in de straat. Minder water in de riolering heeft voordelen. Het voorkomt overvolle riolen en het overstorten van vuil rioolwater naar sloten en vijvers. Dat is beter voor het milieu. Bovendien hoeft dit schone regenwater niet gezuiverd te worden. Rioolwaterzuiveringsinstallaties presteren beter als afvalwater minder verdund is met regenwater.

Daarom koppelen we ook in de gemeente Losser steeds meer regenwaterafvoeren af van de riolering. In nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen legt de gemeente aparte regenwaterafvoeren aan, die gescheiden zijn van vuilwaterafvoer. Ook stimuleert de gemeente inwoners op eigen terrein regenwater af te koppelen van het riool of te laten infiltreren in de bodem.

Waarom is afkoppelen belangrijk?

Minder water in het riool heeft voordelen.

Minder wateroverlast


Minder water in het riool voorkomt dat het riool minder snel overbelast raakt, zodat goed afgevoerd kan worden en straten niet blank komen staan.

Betere waterkwaliteit


De riolen raken bij hevige buien vaak overbelast. Om te voorkomen dat het rioolwater in de straten omhoogkomt zijn in het riool ‘overstorten’ aangebracht. Door deze openingen kan het teveel aan water overstorten in een vijver, kanaal of sloot. Bij zware buien stroomt dit hemelwater, vermengd met het vuile rioolwater de sloten en vijvers in. Dit kan vissterfte en stankoverlast tot gevolg hebben.

Grondwater op peil


We pompen in Nederland grote hoeveelheden grondwater op voor ons drinkwater. Hierdoor zakt het grondwaterpeil in een aanzienlijk tempo. Vanwege de vele verhardingen in ons land krijgt het hemelwater ook niet meer de kans om opnieuw in de bodem te infiltreren. Hemelwater afkoppelen en in de bodem laten infiltreren helpt de verdroging van de natuur voorkomen.

Efficiënte zuivering


Het riool voert het afvalwater van huishoudens en bedrijven af naar de rioolwaterzuivering. Bij neerslag komt daar ook het water van de daken, straten en pleinen bij. Dit relatief schone water vermengt zich met het afvalwater, waardoor de zuivering veel meer water moet zuiveren en dat terwijl het hemelwater schoon is en niet gezuiverd hoeft te worden.

Efficiënt rioolbeheer

Doordat het hemelwater niet meer door het rioolstelsel stroomt, kunnen we nu minder grote buizen gebruiken. Dat betekent minder water in het riool. Alleen het afvalwater moet nu nog worden afgevoerd.

Hoe doen we dat?

De riolerings- en watertaken zijn belangrijk voor een goede leef- en werkomgeving. De gemeente Losser werkt daarom bij veel projecten samen bewoners en bedrijven.

Bij onderhoud en renovatieprojecten dragen bewoners en bedrijven actief bij door bijvoorbeeld zelf regenwater van de riolering af te koppelen. Ook vragen moderne rioleringssystemen (vuil- en hemelwater gescheiden) om medewerking van de samenleving. Zij moeten goed omgaan met het rioleringssysteem. Enkele voorbeelden zijn:

  • geen vuilwater lozen op regenwaterleidingen;
  • auto wassen zonder zeepmiddelen
  • geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken;
  • voorkomen van vervuiling van regenwater van afgekoppelde oppervlakten.

Zichtbaar en bovengronds afkoppelen

Er zijn verschillende manieren om het schone regenwater op uw perceel af te koppelen van het vuilwaterriool. Het belangrijkste is dat u het regenwater vanaf de bron (de hemelwaterafvoer) zichtbaar boven de grond afvoert naar een openbare of particuliere opvangvoorziening. Bij bovengrondse afvoer is het water zichtbaar en daardoor beter te beheersen. Daarnaast voorkomt bovengrondse afvoeren foutieve rioolaansluitingen.

Afkoppelen aan voorzijde woning bij reconstructie/herinrichting  straat

Het afkoppelen van regenwater van daken en oppervlakten aan de voorzijde van de woning kunt u door de gemeente Losser laten realiseren. De gemeente verricht op uw perceel de werkzaamheden die nodig zijn voor het afkoppelen van het regenwater.
Denk hierbij aan:

  • afzagen regenafvoer
  • aanbrengen bochtstuk
  • aanbrengen betonnen goot vanaf de afgezaagde regenpijp richting het trottoir
  • bijkomende werkzaamheden als grondwerk, aanstraten verharding, e.d.

In dit geval hoeft u zelf niets te regelen en te betalen. U ontvangt in dit geval dan ook geen subsidie.

Afkoppelen woning door uzelf

U mag natuurlijk ook zelf de werkzaamheden op eigen perceel verrichten. Houd er rekening mee dat u het regenwater zichtbaar bovengronds richting het trottoir afkoppelt. Afvoerleidingen onder de grond zijn niet toegestaan. U kunt er ook voor kiezen om het hemelwater in de eigen tuin te laten lopen. Als u ervoor kiest om de werkzaamheden voor het afkoppelen zelf uit te voeren, dan kunt daarvoor u subsidie ontvangen. De afspraken over afkoppelen worden contractueel tussen u en de gemeente vastgelegd. Dit geldt voor zowel de voorzijde als de achterzijde van uw woning.

Infiltratievoorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen en methodes om regenwater op eigen grond op te vangen.

Oppervlakte-infiltratie

De meest simpele manier een stuk uit de regenpijp te zagen. De onderkant van de buis die in verbinding staat met het riool, moet je afdoppen. Aan bovenste buis bevestig je een bocht, zodat het regenwater op de grond terecht komt en kan wegzakken. Deze manier is alleen aan te raden als het dakoppervlak klein is en de bodem voldoende waterdoorlatend is. Ook kunt u het regenwater in de tuin opvangen via een zgn. molgoot of een wadi.

Ondergrondse infiltratie

Grindkoffers of infiltratiekratten zijn systemen die in de bodem water opvangen. Zo'n voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststofkratten of grind omwikkeld met waterdoorlatend filterdoek. Regenwater wordt rechtstreeks naar de infiltratievoorziening afgevoerd. Boven de infiltratievoorziening moet minimaal nog een halve meter grond aanwezig zijn. Ondergrondse infiltratie is geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleinere tuinen en voortuintjes.

Subsidiemogelijkheden (koppelen aan afkoppelen woning bij projecten)

De gemeente Losser stimuleert het afkoppelen van regenwater voor particulieren door een financiële bijdrage. U kunt subsidie voor het afkoppelen van regenwater ontvangen bij projecten die door de gemeente zijn aangewezen. Dus niet in individuele situaties. Het subsidiebedrag is € 5,-- per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak. Bij particulieren worden alleen afgekoppelde daken (in plat oppervlak) gerekend. De afkoppeling van het regenwater zichtbaar bovengronds en als blijvende voorziening aangebracht worden.

De gemeente Losser verstrekt de subsidie na afloop van de uitvoering van het gehele project. Een medewerker van de gemeente Losser controleert de afkoppeling op uw perceel. Op basis van het afgekoppelde oppervlak wordt de subsidie vastgesteld en uitgekeerd.