Leerplicht

Onderwijs is belangrijk. Het geeft kinderen een basis later zelfstandig te kunnen functioneren in samenleving en beroep. Op school doen ze de kennis en de vaardigheden op om later hun plek in onze maatschappij te verwerven. In Nederland hebben we daarom de leerplicht. Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand van zijn of haar vijfde verjaardag.

Tot welke leeftijd geldt de leerplicht?

Alle jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het einde van het schooljaar waarin 16 jaar worden. Direct aansluitend gaat dam de kwalificatieplicht gelden voor alle jongeren die dan nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben (havo/vwo/mbo niveau 2 diploma). De kwalificatieplicht hoeft echter niet te betekenen dat leerlingen vijf dagen in de week in de schoolbanken moeten zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken een startkwalificatie te behalen.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen voor de uitvoering van dit toezicht één of meerdere leerplichtambtenaren aan. De leerplichtambtenaar controleert of leerplichtigen in de woongemeente ingeschreven staan bij een school / instelling en pakt het schoolverzuim aan. 

Zodra een school melding van schoolverzuim doet, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in naar de reden achter het verzuim. Zij neemt contact op met de leerling, de ouders / verzorgers en de school. Allereerst probeert zij met alle betrokkenen tot een oplossing te komen die leidt tot geregeld schoolbezoek van de leerling. Lukt dat niet, of treedt herhaling op, dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing uitdelen of een proces-verbaal opmaken.

Vakantie buiten de schoolvakanties in verband met beroep ouder(s)

In de leerplichtwet is heel specifiek bepaald wanneer verlof buiten de schoolvakanties kan worden verleend. Naast de vanzelfsprekendheid van verlof voor een huwelijk of begrafenis van familieleden mag dit in principe alleen als een leerling vanwege het specifieke beroep van ouders / verzorgers (bijvoorbeeld het beheer van een camping), slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur één keer per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Deze vrijstelling kan maar één keer per schooljaar worden gegeven. Deze "extra" vakantie wordt nooit verleend in de eerste 2 lesweken van een nieuw schooljaar.

Andere gewichtige omstandigheden

Er zijn misschien persoonlijke omstandigheden denkbaar waardoor de leerling verlof moet (kunnen) krijgen. In de toelichting van de leerplichtwet staat niet omschreven wat onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan. Tot ten hoogste tien dagen in een schooljaar is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord.

Wie kan er schoolverzuim melden bij de leerplichtambtenaar?

In de meeste gevallen zal de schooldirecteur schoolverzuim melden bij de leerplichtambtenaar, maar in principe kan iedereen melden. 

Verzuimloket

Als er sprake is van schoolverzuim moet het hele onderwijsveld incl. particulier onderwijs leerlingen (5 t/m 22 jaar) melden bij het verzuimloket (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs). De leerplichtambtenaar krijgt vervolgens automatisch bericht dat er een melding is gedaan en gaat er mee aan de slag.

Om de verschillende vormen van verzuim op dezelfde manier aan te pakken heeft een werkgroep leerplicht, vanuit de 14 Twentse gemeenten, de koppen bij elkaar gestoken. Er is allereerst een onderscheid gemaakt tussen:

  • het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aangeduid als primair onderwijs
  • het voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs.

Dit heeft geresulteerd in een regionale verzuimkaart primair onderwijs die hieronder integraal is opgenomen.

De Twentse gemeenten, de samenwerkingsverbanden passend Onderwijs en de GGD-JGZ hebben een verzuimkaart opgesteld onder het motto "Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!"

Regionale Meld en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Jongeren tot 23 jaar die voortijdig de school verlaten en die niet over een startkwalificatie beschikken, worden gemeld bij de RMC-coördinator. Deze probeert de voortijdig schoolverlater weer zo goed mogelijk te laten terugkeren in het onderwijs, eventueel in combinatie met stage of werk, of te begeleiden richting de arbeidsmarkt.

Wie kan er voortijdig schoolverlaters melden bij de RMC?

Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om voortijdig schoolverlaters te melden bij de RMC. De volgende instanties/personen kunnen echter ook voortijdig schoolverlaters melden: 

  • leerplichtambtenaren 
  • jongere zelf 
  • de gemeentelijke sociale diensten 
  • het CWI 
  • afdeling burgerzaken van de woongemeente 
  • uitzendbureaus 
  • jeugdhulpverlening etc. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Anita Rollema, de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser. Van dinsdag t/m vrijdag is zij te bereiken op telefoonnummer 0541-588376 / 06-13527269  of via de mail leerplicht@oldenzaal.nl. Anita Rollema is ook de RMC-medewerker van de gemeente Losser.

Meer informatie is te vinden op de websites: