Leerlingenvervoer

Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar school. Speciaal voor hen is er leerlingenvervoer.

Ouder(s) en verzorger(s) zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.
Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug.

Aanvragen

Aanvragen kunt u doen met dit formulier:

Schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2021-2022

Wanneer beslist de gemeente?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag, volgt het besluit of er leerlingenvervoer wordt toegekend.

Wijziging doorgeven

Is er iets veranderd in de situatie van uw kind? Bijvoorbeeld een verhuizing? Meld dit dan op tijd bij team leerlingenvervoer. Dit kan per mail via: leerlingenvervoer@losser.nl 

Eigen bijdrage

Wanneer uw kind naar een school voor regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) gaat, kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Ouder(s)/verzorger(s) zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Of u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.

 • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is 345,10 euro. Dit wordt gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s) met een belastbaar inkomen van meer dan 27.900,- euro per jaar (gebaseerd op het inkomen over 2020).

Wie komt in aanmerking?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die staan ingeschreven op een school in het:

 • basisonderwijs (BO) op meer dan 6 kilometer van het woonadres;.
 • speciaal basisonderwijs (SBO) op meer dan 3 kilometer van het woonadres;
 • speciaal onderwijs (SO) op meer dan 3 kilometer van het woonadres; basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs waarbij bij een kind sprake is van een blijvende lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor een kind niet zelfstandig - en ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kan reizen. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.
 • voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en voortgezet onderwijs (VO); waarbij bij een kind sprake is van een blijvende lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor een kind niet zelfstandig - en ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kan reizen. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

De afstand van het woonadres naar het adres van de school wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner. De kortste fietsafstand is hierbij het uitgangspunt

Als uw kind wel zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer en het (gezins)inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm dan geldt de ‘regeling zelfstandig reizen’. Meer informatie vindt onder het kopje ‘Vormen van leerlingenvervoer’.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan we uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Kiest u een school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde type onderwijs (of dezelfde richting van het onderwijs) dichterbij ook mogelijk is, dan komt uw kind niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Vormen van leerlingenvervoer

Als uw aanvraag is goedgekeurd, kijken we op basis van de mogelijkheden van uw kind en het reisadvies van de school welke vorm van vervoergeschikt is voor uw kind. Eventueel kan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsarts nodig zijn.
We stimuleren zelfstandig (leren) reizen naar school. Dit bespreken we graag met u als ouder(s)/verzorger(s).

 1. Fietsvergoeding
  Kinderen die zelfstandig of onder begeleiding kunnen fietsen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 0,09 per kilometer krijgen. Als tijdens het fietsen (tijdelijke) begeleiding nodig is, kennen we voor de begeleiding ook een vergoeding toe van € 0,09 per kilometer
 2. Openbaar vervoer
  2a) Openbaar vervoer abonnement (OV-abonnement)
  Leerlingen die - met of zonder (tijdelijke) begeleiding - kunnen reizen met het openbaar vervoer, krijgen een OV-abonnement voor de afstand van het woonadres naar de school. Als hierbij (tijdelijke) begeleiding nodig is, ontvangt ook de begeleider een OV-abonnement.
  2b) Schoolbus speciaal basisonderwijs (SBO)
  Het openbaar vervoer naar het SBO, voor leerlingen tot en met groep 7, wordt uitgevoerd door schoolbussen (touringcar). Een kind wordt opgehaald bij een opstappunt op maximaal 1,5 km van het woonadres. De kinderen moeten zelf naar het opstappunt komen of door de ouder(s)/verzorger(s) worden gebracht en gehaald. In de schoolbus is een begeleider aanwezig.
  Leerlingen van groep 8 van het SBO worden, ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs, gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.
 3. Aangepast vervoer (taxi)
  Bij aangepast vervoer wordt een kind in een taxi(busje) vanaf het woonadres naar school gebracht. Meestal gaat dit samen met andere kinderen.
  U kunt aangepast vervoer aanvragen:
 • als uw kind door een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking niet in staat is (ook niet onder begeleiding) om gebruik te maken van het openbaar vervoer;
 • als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en de reistijd per taxi (aangepast vervoer) tot de helft korter wordt;
 • als er geen openbaar vervoer mogelijk is naar de school.

4. Eigen vervoer
    Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die in aanmerking komen voor aangepast of openbaar vervoer, kunnen aangeven of ze hun kind zelf met de fiets of de auto naar school
    willen brengen.
    De vergoeding is dan een bedrag op basis van openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor de fiets (van € 0,09 per km) of auto (van € 0,19 per km).

Zelfstandig reizen regeling

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), die zelfstandig naar school kunnen reizen, hebben in principe geen recht op leerlingenvervoer. Indien nodig, bestaat de regeling 'Zelfstandig reizen’. Deze regeling is bedoeld voor:

 • kinderen die zelfstandig naar het VSO kunnen reizen;
 • ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Als u hierover vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met het team Leerlingenvervoer via de mail: leerlingenvervoer@losser.nl of via de telefoon op nummer 053-4817900 (wijkteams gemeente Enschede)

Vragen

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Of hebt u vragen, neem dan contact op met team leerlingenvervoer. Dat kan via het team leerlingenvervoer:

Klachten

 • Klachten over het vervoer kunt u doorgeven aan de vervoerder via klachten@brookhuisgroep.nl 
 • Wanneer u er onderling met de vervoerder niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met het team leerlingenvervoer.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag leerlingenvervoer, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over de voorwaarden van de bekostiging van het leerlingenvervoer staat in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Losser 2021