Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat het een goede plek in de maatschappij kan verwerven.

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem: de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of aangewezen zijn op een speciale school die niet in de buurt ligt. Het vervoer naar school kan dan een probleem worden. De gemeente Losser kan daar in veel gevallen bij helpen.

De regeling leerlingenvervoer

De regeling leerlingenvervoer is bestemd voor leerlingen die de onderstaande schoolsoorten bezoeken en voldoen aan (onder andere) de gestelde afstand- en leeftijdsvoorwaarden. Uw kind dient aan alle voorwaarden te voldoen voordat hij of zij in aanmerking kan komen voor leerlingenvervoer.

Onderwijssoort en afstand

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen van:

  • Bijzonder basisonderwijs (religie of levensovertuiging) op meer dan 6 km van het woonadres.
  • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO) op meer dan 3 km van het woonadres.
  • Speciaal onderwijs (SO) op meer dan 3 kilometer van het woonadres.
  • Basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs, die op grond van hun structurele lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap niet zelfstandig - ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor deze leerlingen geldt geen afstandscriterium.

De afstand wordt bepaald over de kortste fietsroute van huisnummer woning naar huisnummer school met behulp van de routeplanner van de ANWB.

Aanvullende criteria

Naast de schoolsoort en afstand zijn er nog andere factoren die bepalen of uw kind in aanmerking komt voor bekostiging van vervoer per fiets (met begeleiding), openbaar vervoer (met begeleiding) of aangepast vervoer. Deze zijn te vinden in de verordening Leerlingenvervoer gemeente Losser 2017 (pdf).

Deze criteria bepalen het wel of niet toewijzen van bekostiging en het soort vervoer dat wordt verstrekt. Een aantal begrippen lichten we hieronder toe.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de medewerker Leerlingenvervoer van de gemeente onder meer naar factoren als de leeftijd en (begeleidings)mogelijkheden van het kind en de reistijd naar de school.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

In de beoordeling van de aanvraag wordt er altijd gekeken naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Als u kiest voor een school verder weg, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij aangeboden wordt, dan geeft u dat geen recht op bekostiging van het vervoer van uw kind.

Leeftijd

Van een leerling van 9 jaar en ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zal de gemeente Losser per leerling de situatie bekijken. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat van de gestelde voorwaarden wordt afgeweken.

Structurele handicap

Om in aanmerking te komen voor aangepast vervoer dient er sprake te zijn van een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap. Een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken arm of been, komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Het kan echter voorkomen dat een leerling een zware operatie moet ondergaan of een meervoudige beenbreuk heeft opgelopen, waardoor hij of zij een groot gedeelte van het schooljaar niet zelfstandig kan reizen. In dat geval kan een leerling recht hebben op leerlingenvervoer.

In de beoordeling van de handicap neemt de gemeente Losser het vervoersadvies mee van deskundigen van de school waarop uw kind ingeschreven staat. Als uw kind naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs gaat dan moet u zelf zorgen voor medische verklaringen van artsen of specialisten. Als dit bewijs onvoldoende is, dan kan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgen.

Let op!
Een indicatie voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs of een verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs geeft niet automatisch recht op bekostiging van het vervoer van de leerling. Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt dan zult u zelf een aanvraagformulier en aanvullende verklaringen moeten indienen.

Reistijd openbaar vervoer

U heeft onder andere recht op aangepast vervoer als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur (van woning tot school) en de reistijd door middel van aangepast vervoer tot de helft kan worden teruggebracht.

Openbaar vervoer ontbreekt

Daarnaast heeft u ook recht op aangepast vervoer als er geen openbaar vervoer aanwezig is naar de plaats van bestemming.

Vormen van Vervoer

Op dit moment zijn er in grote lijnen vijf vormen van leerlingenvervoer waarvoor bekostiging mogelijk is:

  • Een vergoeding voor het gebruik van de fiets (en eventueel vergoeding voor de begeleider).
  • Een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer (en eventueel vergoeding voor de begeleider).
  • Een kilometervergoeding voor het zelf brengen en halen van het kind.
  • Georganiseerd openbaar vervoer per grote schoolbus.
  • Aangepast vervoer met een taxi of taxibus.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de kwaliteit van het leerlingenvervoer dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de vervoersmaatschappij. Hieronder vindt u de contactgegevens van de vervoerder:

Aanvragen van de vervoersvoorziening

U kunt hier het juiste aanvraagformulier downloaden, printen en invullen.

Het aanvraagformulier kunt u digitaal sturen aan gemeente@losser.nl of per post  aan gemeente Losser, t.a.v. leerlingenvervoer, Postbus 90, 7581 AB Losser of inleveren bij de receptie van ’t Lossers Hoes.  Bij vragen kunt u contact opnemen met de consulenten leerlingenvervoer, te bereiken via mail:  leerlingenvervoer@losser.nl of telefonisch 053-4817900 (bereikbaar elke werkdag tussen 9.00-16.00 uur).

Vergeet niet aanvullende bewijsstukken zoals inkomensverklaringen of medische bewijsstukken bij te voegen.

Onvolledig ingevulde formulieren en formulieren waarbij geen aanvullende bewijsstukken zijn geleverd, worden niet in behandeling genomen!

Behandelingstermijn

De gemeente besluit binnen 8 weken, na ontvangst van uw aanvraag, of er een vervoersvoorziening wordt toegekend. In de tussenliggende periode zult u zelf moeten regelen dat uw kind naar school gaat.

Eigen bijdrage

Als de leerling naar een regulier bijzonder basisonderwijs gaat (met religieuze of levensbeschouwelijke richting) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt kan een eigen bijdrage in het vervoer nodig zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen en eventueel inkomen van uw partner. De eigen bijdrage wordt in één keer voor aanvang van het leerlingenvervoer in rekening gebracht. 

De eigen bijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt: € 334,43

Bij de aanvraag moet u aangeven of uw gezamenlijke inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt. Als uw gezamenlijke inkomen niet meer is dan € 27.000,- moet u ook altijd uw "inkomensverklaring" meesturen over 2018. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u volgens de Algemene Wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending van het besluit (de beschikking) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 90
7580 AB Losser

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de redenen bevatten waarom u bezwaar maakt. Het is wenselijk om een kopie van het besluit mee te sturen.