Verzoek om informatie, Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

U moet bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid vermelden of het daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te ontvangen. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Voorwaarden

U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie moet zich bevinden in een document. Een document is hier een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden (genoemd in artikel 10 van de Wet).