Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden.

De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld gemeentes, provincies en waterschappen zo snel mogelijk beslissen over uw aanvragen, bijvoorbeeld voor vergunningen of uw bezwaarschrift. Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Daaraan zijn consequenties verbonden.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke beslistermijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u een brief sturen naar het bestuursorgaan bij wie u uw aanvraag of bezwaar heeft ingediend. Dat kan zijn: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en in enkele gevallen ook de raad. Het adres is: Postbus 90, 7580 AB Losser.
Voor het schrijven van de brief kunt u gebruikmaken van een voorbedrukt formulier van het ministerie. Dit formulier kun u hier downloaden.

In die brief vraagt u om een dwangsom. Daarmee stelt u het desbetreffende bestuursorgaan ‘in gebreke’. Dat bestuursorgaan heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen.
  2. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.
  3. U kunt direct beroep instellen.
  4. Het is mogelijk om meteen in beroep te gaan bij de rechter. U hoeft dus niet langer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing, zoals in de huidige situatie. Verklaart de rechter uw beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen 2 weken beslissen.

Wat is 'niet tijdig'?

‘Niet tijdig’ kan een wettelijke termijn zijn. Soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.
Meer informatie

Uitgebreide informatie over deze wet vindt u daarom op de website van de Rijksoverheid