Bezwaarschrift

Bezwaar

Ingevolge het daaromtrent bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit bij de raad / burgemeester / het college van burgemeester en wethouders (*), Postbus 90, 7580 AB  Losser schriftelijk bezwaar maken.
(*) afhankelijk van wie het besluit heeft genomen.

Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

  •     uw naam en adres;
  •     de dagtekening;
  •     een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
  •     de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

Een bezwaarformulier WOZ -beschikking kunt u vinden onder ’reageren’ bij het  WOZ-loket.

De mogelijkheid bestaat om rechtstreeks beroep in te stellen tegen de beslissing bij:

Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle.

Dat betekent dat behandeling als bezwaarschrift niet plaatsvindt. Een verzoek hiertoe kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift richten aan de burgemeester / burgemeester en wethouders. De burgemeester / burgemeester en wethouders moeten instemmen met uw verzoek om rechtstreeks beroep in te stellen. Ingeval van rechtstreeks beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het maken van bezwaar en (rechtstreeks) beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel
afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u  griffierechten verschuldigd.