Beroepschrift

 Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

  •     uw naam en adres; 
  •     de dagtekening; 
  •     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
  •     de gronden van het beroep.

Het beroepschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Secretariaat Commissie bezwaarschriften Gemeente Losser