Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Corona en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Hier vindt u informatie over de regeling voor mensen die als direct gevolg van de coronamaatregelen veel minder inkomen hebben,

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Een aantal huishoudens heeft door de coronamaatregelen een veel lager (gezins-)inkomen. Sommige mensen hebben daardoor moeite om  hun woonkosten te betalen. Daarom heeft de landelijke overheid de TONK-regeling in het leven geroepen. De TONK is een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van het bestaande instrument van de bijzondere bijstand en wordt door iedere gemeente afzonderlijk uitgevoerd. Het college van B&W van Losser heeft op 2 maart 2021 een besluit genomen over de voorwaarden waaraan een huishouden moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. 

De tegemoetkoming op basis van deze regeling is een tijdelijke financiële ondersteuning voor huishoudens in het betalen van de noodzakelijke (privé) woonkosten. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen een substantiële inkomensterugval in gezinsinkomen hebben gehad en hierdoor moeite hebben hun noodzakelijke woonkosten te betalen. Het gaat hierbij om de vaste woonkosten van huur, hypotheekrente en/of hypotheekaflossing en kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning in de gemeente Losser waar u uw hoofdverblijf heeft.

Algemene voorwaarden voor de tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, dienen huishoudens (aanvrager en partner) op peildatum 1 januari 2021 aan een aantal algemene voorwaarden te voldoen. 

  •  u bent Nederlander of een daarmee gelijkgestelde vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft;
  •  u bent allebei ouder dan 18 jaar; 
  •  u woont in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 in de gemeente Losser (op het adres waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt);
  •  u bent door de coronamaatregelen in de financiële problemen gekomen waardoor u de  noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen; 
  •  u kunt voor deze noodzakelijke woonkosten geen beroep doen op een andere regeling; en
  •  u bent niet om een andere reden uitgesloten van het recht op de tegemoetkoming.

Let op: U komt alleen in aanmerking voor de TONK-tegemoetkoming als u door de coronamaatregelen in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden?

Verder gelden er nog een aantal aanvullende voorwaarden: 

  • De inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis bedraagt ten minste 30% ten opzichte van uw gezinsinkomen van vóór corona;
  • De noodzakelijke woonkosten aan huur, hypotheekrente en/of hypotheekaflossing, gas/water/licht zijn, na aftrek van eventuele ontvangen bedragen uit andere regelingen, ten minste 25% van het gedaalde inkomen.
  • Het eigen vermogen bedraagt niet meer dan € 31.340,-.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor een TONK-tegemoetkoming met terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Een aanvraag voor een TONK-tegemoetkoming kunt u indienen tot 1 augustus 2021.

Let op! 
De TONK wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Bovendien is de gemeente Losser van plan de voorwaarden voor deze regeling te versoepelen. Na 18 augustus leest u hier meer informatie over. 
 

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op het bedrag dat u in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 aan (werkelijke) noodzakelijke woonkosten heeft, die voor eigen rekening blijven, boven 25% van uw gedaalde inkomen met een maximum van € 2.000,-

Aanvraagformulier

Denkt u hiervoor aan de voorwaarden te voldoen, dan vindt u hier het aanvraagformulier. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Losser,
Postbus 90
7580 AB Losser
t.a.v. Team Werk en Inkomen.

U mag het ingevulde formulier en bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl  

Heeft u vragen, dan kunt u ook ons bereiken via wijz@losser.nl of telefonisch via 053-5377400 (op werkdagen tussen 9.30-15.30 uur).