Maatregelen voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Op ondernemers te helpen zijn een aantal maatregelen ingevoerd.

Wilt u berekenen hoe de verschillende regelingen uw bedrijf kunnen helpen? Bereken dit in de coronacalculator

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

Ondernemers in Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand krijgen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 oktober 2020. Via GBTwente kunnen zij dit uitstel aanvragen. 

Zo hoeven ondernemers in de meeste gemeenten die bij GBTwente zijn aangesloten tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. De meeste gemeenten volgen hiermee het rijksbeleid om de economische schade als gevolg van de coronacrisis waar mogelijk te beperken. Daarnaast verstuurt GBTwente in opdracht van de gemeenten tot 15 april geen nieuwe aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen. Ook worden invorderingstrajecten tot die datum opgeschort.

Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Met deze maatregel willen gemeenten voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen.

Bent u ondernemer en heeft of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen? Vraag dan uitstel van betaling aan. Kijk voor meer informatie op de website van GBTwente.nl Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen. 

Noodfonds in plaats van Werktijdverkorting

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U krijgt hiermee een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen.

Deze regeling is geldig tot 1 oktober 2020.

Waarom kan ik geen Werktijdverkorting aanvragen?

Door de uitbraak van het Coronavirus is er een ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling is niet gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Dit kan met de nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp-er) en wilt u gebruik maken van een uitkering, uit het noodpakket, die door de overheid beschikbaar is gesteld? U kunt een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal vanwege financiële problemen door het coronavirus. Ga naar de website van het ROZ en vul het aanvraagformullier tijdelijke inkomensondersteuning in.

De ondersteuning voor zelfstandigen is geregeld in het land waar de zelfstandige woont. Dat hoeft niet altijd hetzelfde land te zijn als waar de zelfstandige werkt. Welke ondersteuning een zelfstandige kan krijgen, hangt dus af van het land waar de zelfstandige woont. Op de website van Sociale Verzekeringsbank staat welke ondersteuning de overheid in Belgie, Duitsland en Nederland aan zelfstandig ondernemers biedt.

De tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers gedurende de coronacrisis (Tozo) is vanaf tweede helft mei ook aan te vragen door grensondernemers. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft de regeling aangepast zodat ook deze doelgroep in aanmerking komt.
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gaat deze regeling voor heel Nederland uitvoeren, op vraag van het ministerie.

Deze regeling is geldig tot 1 oktober 2020. 

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
 

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling (Tozo2) vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal € 10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Regionale regelingen gemeente Losser

De gemeenteraad heeft een aantal specifieke regelingen ingevoerd om ondernemers in Losser te ondersteunen. Deze regelingen zijn bedoeld om ondernemers financieel te steunen en van advies te voorzien. 

Bekijk het overzicht van de regelingen. Of de uitgebreide informatie over deze regelingen. 

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Compensatieregeling getroffen sectoren 

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen om het coronacrisis te bestrijden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. 

De regeling voor de tegemoetkoming vanuit het Rijk is verruimd. Dit kan gunstig zijn voor u.
De regeling is nu ook beschikbaar voor campings, verhuur van vakantiehuisjes en appartementen, fysiotherapeuten, markthandel, winkeliers etc. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van RVO

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de komende drie maanden.

Regeling flexwerkers (TOFA)

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan 400 euro sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen. Op www.uwv.nl/TOFA staat een volledig overzicht aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan.