Gestelde vragen en antwoord informatieavond De Lutte

Herinrichting Erve Boerrigter

Het terrein voor dorpshoes Erve Boerrigter wordt anders ingericht. De parkeerplaatsen worden verplaatst in de richting van het vijvertje. Krijgen minder valide bezoekers de mogelijkheid om hun auto wat dichter bij de hoofdingang van Erve Boerrigter te parkeren? Niet onbelangrijk omdat er nogal wat activiteiten voor ouderen in het dorpshoes worden aangeboden.

Antwoord: mindervaliden parkeren wordt gesitueerd naast de langsgevel van de Harmonie. Deze parkeerplaatsen worden uitgevoerd in klinkers en sluiten aan op de padenstructuur richting de ingang. 

Kan de zogenoemde veldschuur niet meer oostelijk geplaatst worden in plaats van naast de zaal van de Harmonie in de dorpsboerderij?

Antwoord: de positionering is bewust gekozen voor een goede ontsluiting van de veldschuur nabij het verhard parkeren. De tussenruimte tussen harmonie en veldschuur bedraagt circa 12 meter.

Kan het aanwezige en nieuwe water in toekomst ook gebruikt worden om op te schaatsen? Bijvoorbeeld voor kinderen?

Antwoord: Het vijvertje (ook wel krabbelbaantje genoemd) krijgt een klimaatadaptieve functie voor waterberging die goed te combineren is met schaatsen. Wellicht dat hiervoor in het ontwerp een drempel/schot meegenomen kan worden om het water in de winter vast te houden. Voor de waterkwaliteit is eveneens een bepaalde diepte van belang (als er genoeg water is.) Deze zaken en de locatie van het vijvertje worden in het ontwerp nader bekeken. 

Wanneer is over de gewijzigde bestemming rondom Erve Boerrigter besloten en door wie?

Antwoord: de gemeenteraad heeft deze bestemming vastgesteld in het begin van 2021.

Waarom wordt er een Saksische veldschuur gebouwd op een plek waar nooit een boerderij of Saksisch bouwwerk heeft gestaan? 

Antwoord: met deze veldschuur wordt een verwijzing gemaakt naar de (veld)schuren die je in het buitengebied van de gemeente Losser en door heel Twente tegenkomt. Daarnaast sluit het ontwerp aan op het ontwerp van Erve Boerrigter.

Visie op het centrumplein

Houd verbinding met de Plechelmus-school. De school is bezig met een traject om het schoolplein te vergroenen. Wellicht kunnen de plannen daarvoor of de werkzaamheden daaraan samen opgaan met de werkzaamheden grenzend aan de voorzijde van de school. De school zou ook graag samen willen kijken naar de verkeerstromen rondom het brengen en halen van de kinderen en de veiligheid rondom de fietsenstalling en de toegang van de parkeergarage van het naastgelegen wooncomplex. Ik weet dat vanuit betrokkenheid als ouder bij het project Groen Schoolplein.

Antwoord: de Plechelmus-school maakt deel uit van de overkoepelende Klankbordgroep De Lutte.  Daarnaast wordt de school uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpateliers die worden georganiseerd om te komen tot een integraal ontwerp voor het centrumplein. Hierbij is zowel aandacht voor het vergroenen van het schoolplein als de verkeersstromen rondom de school als onderdeel van het gehele plein.

Het ontwerp voor het hart voor de school en de kerk lijkt op het ontwikkelde dorpsplein in Lonneker. Uit ervaring is gebleken dat het daar niet naar tevredenheid was, vooral qua veiligheid. Op 19 mei stond hierover een artikel in de TC Tubantia. Neemt u dit mee? Ik heb begrepen dat de gemeente Enschede de komende periode een onderzoek gaat uitvoeren. Direct na de zomer moet in hoofdlijnen duidelijk zijn hoe de verkeersstromen in en rondom het dorp worden geregeld. Het lijkt mij dat die resultaten goed meegenomen kunnen worden. Immers als dit plan gebaseerd is op het ontwerp in Lonneker en ze daar noodgedwongen moeten aanpassen, kan dat hier beter voorkomen worden. 

Antwoord: dit zijn zaken die tijdens de Ontwerpateliers ter sprake komen. Als we  kunnen leren  van andere dorpen of gemeenten dan zullen we dat niet laten. Wat we in het artikel in de Tubantia bedoelden was de sfeer die van het plein uitgaat in Lonneker en de manier waarop het dorp daar samen komt, dat willen we De Lutte ook bieden.

Blijven de bomen tegenover Lutters Kwartier gehandhaafd? En is er ook een voornemen nog meer bomen te plaatsen langs de Plechelmusstraat?

Antwoord: die blijven in het ontwerp gehandhaafd. Langs de Plechelmusstraat wordt gestreefd naar meer groen aan de westzijde van de straat.

Zal er in en rondom het dorpsplein onderscheid gemaakt worden tussen kort- en lang parkeren? Zo ja, heeft de gemeente in de plannen rekening gehouden met handhaving zodat het voor toeristische/recreatieve bezoekers en bijvoorbeeld voor onderwijzend personeel van de Plechelmusschool duidelijk wordt dat ze bij de boerderij moeten parkeren?

Antwoord: parkeren blijft mogelijk in het centrum. Wij willen de bezoeker /toerist juist verleiden om bij Erve Boerrigter te parkeren. Een gastvrije ontvangstruimte en een goede bewegwijzering kan hierbij eveneens een belangrijke rol spelen.

Wordt de Beatrixstraat ook meegenomen in de plannen?

Antwoord: in alle onderzoeken, waaronder riool- en verhardingsonderzoeken, worden de Beatrixstraat, Irenestraat en Margrietstraat  ook meegenomen. De technische doorkijk wordt dan ook zeker gemaakt.  Afhankelijk van de uitkomsten van deze doorkijk kunnen we, in afstemming op de voorbereiding en uitvoering van het centrumplein, het verdere verloop bepalen.

Vroeger werd de dorpskern met haar grote pastorietuin tot aan de oude bibliotheek gekleurd met prachtige mooie rode en groene beuken. Waarom hebben die allemaal moeten wijken voor de minder fraaie eiken, die ook nog eens een broeinest zijn voor de eikenprocessierupsen, en andere goedkope smakeloze bomen en planten?

Antwoord: Het beplantingsplan wordt in een later stadium uitgewerkt en daarbij zal er aandacht zijn voor meer biodiversiteit en soortenrijkdom ook in boombeplantingen. Dit sluit aan op de actuele opgaven voor klimaatadaptatie, voorkomen hittestress en meer biodiversiteit. 

Kan het “braak” liggend gazon aan de Plechelmusstraat voor de Elfterborg mee worden genomen in de ontwerpplannen van het Centrumplein? Bv leuk parkje met bomen en bankjes...? 

Antwoord: dit deelgebied wordt inderdaad mee ontworpen als onderdeel van het ontwerp voor centrumplein.

Wordt de jeugd, misschien in de vorm van een jeugd/kinderraad, ook betrokken bij de plannen? Daar het natuurlijk een x aantal jaren duurt voordat het plein zo groen is als er nu bedacht wordt.

Antwoord: dit is een goed idee en dit krijgt ook al vorm.  Zo heeft de schooljeugd ontwerpen gemaakt voor het vergroenen van het schoolplein en de aansluiting op het centrumplein.

Dorpsranden en entrees

Er wordt gepraat om de dorpsentrees te verfraaien. Vanuit Oldenzaal (Bentheimerstraat) staat net voor de voetbalvelden het van oudsher ‘’ Hotel – Restaurant Berg en Dal’’. Wat zijn de plannen met dit compleet vervallen gebouw? 

Antwoord: dit valt buiten het project. Mochten er ontwikkelingen komen dan worden direct omwonenden en andere betrokkenen hier over geïnformeerd.

Woningbouw De Lutte Noord  

Wat is de bedoeling van een noodaansluitende wegovergang van de parkeergelegenheid naar het gebied bestemmingsplan Lutte-Noord? 

Antwoord: het bestemmingsplan nieuwe woningbouwlocatie Lutte – Noord begint vorm te krijgen. Over een specifieke invulling van deze woningbouwlocatie is de gemeente nog in gesprek met verschillende partijen en doelgroepen. De wijze waarop dit gebied wordt ontsloten hangt hiermee samen en vergt nog nadere uitwerking.

Het lijkt door de voorgestelde plannen dat er geen ruimte meer lijkt te zijn voor het zogenaamde Knarrenhof, waar een tijd terug sprake van leek te zijn? Is dat plan definitief van de baan?

Antwoord: Zie de vraag en het antwoord hierboven.

Hoe staat het met de plannen voor een Knarrenhof, in de buurt van de Beatrixstraat / Erve Boerrigter? 

Antwoord: zie de vragen en antwoorden hierboven. 

Vanuit gemeente, media en St. Knarrenhof ligt er al veel info bij de inwoners van De Lutte maar: Wordt er vooraf nog met de direct betrokken bewoners rondom het knarrenhof gesproken , voordat de definitieve plannen op tafel liggen? Tot op heden zeer weinig communicatie. 

Antwoord: er wordt uiteraard vooraf met de omwonenden gesproken voordat er definitieve plannen worden gemaakt. 

Luttermolen

Na een periode van ruim 21 jaar is het nog steeds niet bekend is wat er voor het zogenaamde voorzieningengebouw bij de Luttermolen in de plaats komt. In het verleden, is er al van alles gepland en even zo veel keer weer afgezegd. Kunt u ons mededelen, wat er nu weer gepland staat voor dit gebouw? 

Antwoord: er staan appartementen gepland. De sporthal wordt daarbij gehandhaafd. Dit is een plan van VOF Luttermolenveld. In maart 2020 is afgesproken dit plan verder uit te laten werken door de initiatiefnemer. 

Zijn er nog plannen om de entree bij de Luttermolen aan te pakken, met name de plek waar nu de sporthal staat? 

Antwoord: entree Kroepweg wordt meegenomen in het versterken van de Dorpsranden en de Entrees. Hierin zal met name het accent op groen en water(berging) komen te liggen om de entree te verfraaien. \

Is er al iets bekend rondom de uitspraken over een appartementencomplex in de Luttermolen? 

Antwoord: zie de eerste vraag bij het thema Luttermolen.\

Overig

Is het sportcomplex rondom voetbal/tennis met de aan- afrij routes ook een van de plannen en wordt dat integraal meegenomen ? 

Antwoord: voor sportcomplex De Stockakker zijn geen plannen, niet van de gemeente althans.