de Lutte: dorps, landelijk, gastvrij en lommerrijk

Dat zijn de belangrijkste kernwaarden in het 'Visiedocument kwaliteitsimpuls de Lutte' dat door het college is vastgesteld.

Het College van B&W van Losser heeft ingestemd met het Visiedocument Kwaliteitsimpuls de Lutte. Het document wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Marcel Wildschut: “Ik ben heel erg blij met dit visiedocument. Wij hebben daarin de richting bepaald voor de vormgeving van de openbare ruimte in een belangrijk deel van de Lutte.. Direct nadat de raad een besluit heeft genomen kan worden gestart met het voorbereiden van de uitvoering voor de eerste fase. Een hele goede zaak voor de inwoners en ondernemers van de Lutte. En zeker ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in het dorp en de omgeving.”

In de afgelopen jaren is onder meer door de Stichting Dorpsbelangen de Lutte en de Gemeente Losser intensief samengewerkt om de toekomstvisie voor het dorp de Lutte op te stellen. Daaruit is bijvoorbeeld in 2013 het Uitvoeringsplan ‘Kies je Kans dorp de Lutte’ voortgekomen.
In het afgelopen jaar, 2016, was het doel om een breed gedragen Visiedocument op te stellen voor de nieuwe inrichting van de (openbare) ruimte in de Lutte, passend binnen de toekomstvisie. In nauwe samenwerking met de Stichting Dorpsbelangen, de leden van de Klankbordgroep en via diverse publieke bijeenkomsten in De Vereeniging is uiteindelijk het ‘Visiedocument Kwaliteitsimpuls de Lutte’ tot stand gekomen.

Het Visiedocument bestaat uit meerdere onderdelen:

 1. Een inrichtingsvisie waarin de vier kernwaarden voor de identiteit van de Lutte zijn vastgelegd: dorps, landelijk, gastvrij en lommerrijk
 2. Een visie op de inrichting van het nieuwe dorpsplein
 3. De uitgangspunten betreffende de verkeerstructuur in het dorp:
  a. Maximale snelheden in straten
  b. Dwarsprofielen van straten
  c. Een nieuwe verbinding tussen de Ambachtstraat en het Luttermolenveld
  d. Duidelijk parkeerbeleid
  e. Ontmoedigen van het doorgaand vracht- en agrarisch verkeer door de dorpskern
 4. De uitgangspunten betreffende het nieuwe riolering- en watersysteem
 5. De uitgangspunten voor de inrichting van de dorpskern, dorpsranden en entrees van het dorp. Versterken van de verbinding tussen het dorp en het omliggende landschap.
 6. Anticiperen en inspelen op initiatieven van particulieren en overige ruimtelijke ontwikkelingen.

Een investering van 3,5 - 4,5 miljoen euro

De uitvoering van alle projecten gebaseerd op het Visiedocument vraagt om een totale investering van circa 3,5 tot 4,5 miljoen euro. De financiële middelen voor de uitvoering van fase 1 zijn grotendeels  beschikbaar. Dat betekent dat de reconstructie van de riolering en de openbare ruimte van (delen van) de Essenweg, Lossersestraat, Irenestraat en Dorpstraat concreet kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.

Extra spin off door initiatieven van ondernemers en inwoners

Naast de reconstructie van de openbare ruimte door de gemeente zou het heel goed zijn als ook ondernemers en andere betrokkenen initiatieven nemen om de pijler “Gastvrijheid’ richting bezoekers en toeristen verder te vergroten. Wethouder Wildschut: “activiteiten en initiatieven vanuit het dorp vormen samen met de gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte de daadwerkelijke kwaliteitsimpuls die De Lutte nodig heeft. Als gemeente  zijn we bereid de  (centrum)ondernemers te faciliteren door bijvoorbeeld mee te denken in de uitstraling van terrassen en terrasmeubilair, zodat dit goed aansluit op de dorpse sfeer die we gezamenlijk willen in de Lutte.”

Kijk voor meer informatie ook op deze website bij de Lutte, kwaliteitsimpuls de Lutte