Huisregels 't Lossers Hoes

 1. ’t Lossers hoes is een gebouw met een openbaar karakter. Verschillende partners maken gebruik van ’t Lossers hoes en zijn voor hun dienstverlening voor bezoekers bereikbaar.
   
 2. In het ’t Lossers hoes zijn publieksruimtes, kantoorruimtes en vergader- en cursuslokalen.
  a.            Alle open ruimtes in en rondom de hal op de begane grond en de eerste verdieping zijn publieksruimtes, de overige gedeeltes worden aangemerkt als kantoorruimtes
                 of cursus- en vergaderlokalen.
  b.            Het gemeentelijke deel van de kantoorruimtes heeft een beveiligde toegang.
  c.            Het deel van de hal tegenover de gemeentelijke receptie is bedoeld als wacht- en ontmoetingsruimte.
   
 3. Tijdens openingstijden zijn de publieksruimtes van het gemeentehuis vrij toegankelijk, tenzij de toegang daartoe is ontzegd.
   
 4. De kantoorruimtes en vergader- en cursuslokalen zijn slechts toegankelijk voor medewerkers en bezoekers.
   
 5. Een bezoeker die in de kantoorruimte een afspraak heeft, wacht in de wacht- en ontmoetingsruimte totdat hij/zij wordt opgehaald, tenzij daarover met een gebruiker van ’t Lossers hoes andere afspraken zijn gemaakt.
   
 6. Het is niet toegestaan zich zonder enig ander doel dan waarvoor de ruimte is bestemd op te houden in de wacht- en ontmoetingsruimte.
   
 7. Er mag géén gebruik worden gemaakt van voorzieningen in of bij het ’t Losser hoes op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn. De koffieautomaat in de wacht- en ontmoetingsruimte mag worden gebruikt door het publiek. De overige koffieautomaten zijn alleen bestemd voor medewerkers en bezoekers van de kantoorruimtes en de vergader- en cursuslokalen.
   
 8. Consumpties uit de koffieautomaat in de wacht- en ontmoetingsruimte mogen alleen daar worden genuttigd. Consumpties mogen niet mee naar buiten worden genomen.
   
 9. De toiletruimtes op de begane grond zijn toegankelijk voor het publiek tijdens de openingstijden.
   
 10. Afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.
   
 11. Roken is in en rondom het ’t Lossers hoes verboden. Het gebruik van alcohol is tevens verboden, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend.
   
 12. Huisdieren, behalve geleidehonden, zijn niet toegestaan.
   
 13. Provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend dan wel hinderlijk gedrag of gedrag dat al dan niet gepaard gaat met, bedreiging, lokaal/huisvredebreuk, fysiek geweld, vernieling en/of ernstige ordeverstoring is verboden.
   
 14. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de in ’t Lossers hoes werkzame personen te worden opgevolgd.
   
 15. Iedere bezoeker die het ’t Losser hoes betreedt is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. De gemeente Losser en de overige gebruikers van ’t Lossers hoes achten zich gevrijwaard voor aanspraken van derden.
   
 16. De gemeente Losser en de overige gebruikers van ’t Lossers hoes achten zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van door bezoekers van het gemeentehuis meegebrachte zaken. Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de receptie.
   
 17. De gemeente Losser en de overige gebruikers van ’t Lossers hoes achten zich niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van het gemeentehuis lijden ten gevolge van gedragingen ten opzichte van elkaar.
   
 18. Fietsen, scooters en voertuigen worden neergezet en/of geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.

Bij overtreding van de gedragsregels wordt de bezoeker aangesproken op zijn/ haar gedrag en kan deze gesommeerd worden ’t Lossers hoes onmiddellijk te verlaten. Indien nodig zal de bezoeker worden verwijderd. Om herhaling te voorkomen kan de bezoeker de toegang tot het ’t Lossers hoes voor bepaalde tijd worden ontzegd. Indien nodig zal melding en/of aangifte bij politie worden gedaan.

Onjuist geplaatste fietsen, scooters en voertuigen kunnen zonder aanzegging worden verwijderd.