Bekendmaking Inspraak Schetsontwerp Gronausestraat-Noord

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen het Schetsontwerp Gronausestraat-Noord vast te stellen.

In de tweede helft van 2014 is een integraal proces opgestart om het centrum van Losser leefbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken en te houden. Hierbij zijn de samenhangende thema-onderdelen ambitie, visie, openbare ruimte, gevels en dienstverlening/gastvrijheid nader uitgewerkt in het Parapluplan centrum Losser.  Binnen ditzelfde proces wordt, in nauwe samenhang met de planontwikkeling voor het centrum, het ontwerp van het aanliggende deel van de Gronausestraat ingevuld.

Op 10 mei 2016 is het ambitieniveau voor het centrum en het inrichtingsprincipe voor de Gronausestraat Noord door de gemeenteraad van Losser vastgesteld.  Daarna zijn de plannen verder uitgewerkt en  is onder meer een schetsontwerp voor de Gronausestraat-Noord opgesteld. Dit schetsontwerp voor de Gronausestraat, het deel  tussen het P. Schaafsplein (de rotonde bij de Maria Geboorte kerk) en de Oranjestraat, is op 30 mei 2017 in concept door het college vastgesteld.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen over het schetsontwerp kenbaar te maken. 
Daarom ligt met ingang van 8 juni 2017 tot 20 juli 2017 het schetsontwerp Gronausestraat-Noord, met bijbehorende toelichting, bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage. Daarnaast zijn deze stukken ook in te zien via de website van de gemeente Losser en via de website www.overheid.nl.

Maandag 26 juni a.s. informatieavond (café/zaal ’t Spoortje, Gronausestraat 70 te Losser)
Op 26 juni a.s. is er een algemene informatieavond over zowel het schetsontwerp Gronausestraat Noord als  de uitwerking van de “Ambitie centrum Losser”.  Dit vanwege de onderlinge samenhang.

Indienen zienswijzen over het schetsontwerp Gronausestraat Noord tot 20 juli 2017
Tot 20 juli 2017 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden -  naar keuze schriftelijk of mondeling - hun zienswijzen inbrengen over het schetsontwerp voor de Gronausestraat Noord. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Losser
Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer E. Steijns, telefoon 06-12081686 of per e-mail: e.steijns@losser.nl

Indienen zienswijzen over de plannen voor het centrum volgt later
Tot 20 juli a.s. kunnen zienswijzen worden ingebracht over het schetsontwerp Gronausestraat Noord.  De plannen voor het centrum worden naar verwachting komend najaar ter inzage gelegd, waarna ook over de centrumplannen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Uitgelicht