Gemeenteraad stemt in met het Parapluplan Centrum Losser

De Gemeenteraad van Losser heeft op 19 december 2017 ingestemd met het zogenaamde ‘Parapluplan voor het centrum van Losser’

Het Parapluplan is de overkoepelende visie op de ontwikkeling van het centrum van Losser. Wethouder Marcel Wildschut: “met dit plan geven we Losser een geweldige kwaliteitsimpuls. Verblijven, winkelen en ondernemen in het centrum van Losser wordt zo nog aantrekkelijker. Bovendien maken we het centrum zo duurzaam en toekomstbestendig.“ Het plan is de nadere uitwerking van het Ambitiedocument dat de Raad op 10 mei 2016 heeft vastgesteld. 

Een heldere visie op de inrichting en het functioneren van het centrum van Losser

Hieronder vindt u enkele highlights zoals deze zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Parapluplan.

  • Het kernwinkelgebied van Losser blijft compact van opzet met een concentratie van handels- en horecazaken.
  • Belangrijke verblijfsgebieden, zoals het Raadhuisplein, Martinusplein, de Brinkstraat (ter hoogte van de Oude Apotheek), De Brink en de groene ruimte rondom de Maria Geboortekerk worden met elkaar verbonden door een zone waarin de voetgangers en fietsers centraal staan.
  • In straten met een herkenbare verblijfsfunctie staat ruimte voor voetgangers en fietsers voorop. Hierbij wordt rekening gehouden met een beperkte hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (auto’s, laden en lossen, hulpdiensten). Er is daar zoveel mogelijk ruimte om prettig te verblijven en voor beleving. Als gevolg daarvan  neemt het aantal parkeerplaatsen in het winkelgebied, ten opzichte van de huidige situatie, met ongeveer 39 plaatsen af. In het straatprofiel komt een vrije ruimte van 3,50 meter voor het winkelend publiek en een variabele plint. Over de invulling van deze variabele plint de (inrichting en het gebruik) worden nog nadere afspraken gemaakt met de centrumondernemers.
  • Het Raadhuisplein, het Martinusplein, de kruising Brinkstraat/Teylersstraat (Teylersplein) en De Brink krijgen, ten behoeve van de verblijfsfunctie, een hoogwaardige inrichting en uitstraling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van afwijkend verhardingsmateriaal en bijzonder zitmeubilair.
  • Op locaties waar dat mogelijk is, wordt meer groen toegevoegd. Bijvoorbeeld op het Raadhuisplein en bij de entree van het centrum bij de Maria Geboortekerk.
  • Het kulturhus en Raadhuisplein vormen samen het hart van Losser. Het Raadhuisplein gaat functioneren als ontvangstruimte en informatievoorziening. Er is ruimte om fietsen en auto’s te parkeren en op te laden. De doorgaande route over het plein wordt ontmoedigd, zodat er meer ruimte ontstaat voor verblijven, ontmoeten en kwaliteit. Het aantal parkeerplaatsen op het Raadhuisplein wordt verminderd met  ca. 13 parkeerplaatsen.
  • Op het Raadhuisplein blijft er ruimte voor evenementen. De effectieve ruimte daarvoor wordt echter wel compacter. Op welke manier en in welke omvang de evenementen kunnen blijven plaatsvinden wordt nog nader uitgewerkt in overleg met de betreffende organisaties en verenigingen.
  • Wat betreft het parkeren wordt het huidige parkeerregime (blauwe zone) gehandhaafd en wordt de blauwe zone uitgebreid. Langparkeerders worden deels verwezen naar de parkeerplaatsen bij de Maria Geboortekerk en sporthal De Fakkel. Het huidige parkeerontheffingsbeleid voor bewoners wordt zodanig aangepast dat parkeren voor bewoners alleen nog mogelijk is op de grotere parkeerterreinen en op de kop van De Brink (nabij de Brinkstraat);
  • Ruimtelijke ontwikkelingen op deellocaties, met hun eigen  dynamiek, blijven binnen de kaders van het Parapluplan inpasbaar.

Het Parapluplan centrum Losser geeft de kaders aan voor het vervolgproces en voor het uitwerken van schetsontwerpen per deelgebied. De uitvoering van de deelprojecten van het Parapluplan vindt plaats in de vorm van een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma wordt gefaseerd uitgevoerd, mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Bij het formuleren, plannen en uitvoeren van de verschillende deelprojecten wordt ruim gelegenheid gegeven voor de inbreng van inwoners, ondernemers, organisatoren van evenementen en andere belanghebbenden.