Vragen tijdens de online informatiebijeenkomst Glane op woensdag 28 april 2021

Tijdens de uitzending konden vragen worden gesteld. Lees hier vraag en antwoord terug.

A. Herinrichting Glanerbeek

Waarom is gebruik gemaakt van een afscheiding tussen het weiland door middel van prikkeldraad? Helemaal omdat er dagelijks reeën en andere dieren langs trekken. Had dit niet op een diervriendelijker manier gekund?  

Dit is de keuze van de grondeigenaar. Daar voegt het Waterschap zich naar in dit soort situaties. 
 

B. Nieuw fietspad ter hoogte van bedrijventerrein De Pol in Losser

Hoe denken jullie het op te kunnen vangen als het waterpeil in de nieuwe winterbedding zoveel gaat stijgen?

Waterstanden blijven na aanpassing van de Dinkel even hoog (stijgen). Bij hoog water wordt het Lagafietspad afgesloten door middel van draaihekken met waarschuwingsborden voor hoogwater. Dit evenals nu het geval is op het bestaande Laga fietspad.

Zijn er plannen om uitkijktoren(s) of uitkijkposten te plaatsen? Hoe kan dat, dat deze niet zijn genoemd in de PIP. Hoe kunnen de mensen hier bezwaar tegen maken?

Er zijn geen plannen voor uitkijktorens. Wel proberen we een enkel bankje te plaatsen op een vlonder of een andere locatie waarbij mensen een rustpunt hebben met mooi uitzicht over het Dinkeldal. Als er meer informatie gewenst is over waar de rustpunten komen, kunt u contact opnemen met projectleider Arend ten Barge (a.tenbarge@losser.nl). 

Hoe gaan jullie de oversteek veilig maken bij de Provinciale weg Losser-Overdinkel? Zijn die kosten opgenomen in beraamde kostenpost?

De oversteek wordt verkeersveilig aangelegd. Overstekende fietsers krijgen op de te verbreden vluchtheuvel een afstappunt, waardoor zij -eventueel- in twee keer veilig over kunnen steken. Deze kosten zijn opgenomen in de ramingen. 

Waar komen de uitkijkpunten langs het fietspad aan de Dinkel tussen Losser en de Duitse grens?    

Daar waar de omgeving zich hiervoor leent, zullen rustpunten komen met (picknick)bankjes. Er zijn op dit moment geen plannen om verhoogde uitzichtpunten of zelfs uitkijktorens aan te leggen (zie ook eerder antwoord).

“Ik lees in de folder: nieuw comfortabel fietspad van beton. Er zijn diverse bezwaren tegen het fietspad die nog niet afgehandeld zijn. Dan kan men toch nog geen fietspad aanleggen?”

Er zijn vier beroepen ingediend in verband met het PIP en het daarin opgenomen fietspad. Ook is er één verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Met het indienen van een beroep wordt de inwerkingtreding van het PIP niet opgeschort. Het verzoek om een voorlopige voorziening schort de inwerkingtreding van het PIP wel op, totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan op dat verzoek. De Raad van State heeft het verzoek om een voorlopige voorziening inmiddels behandeld en afgewezen. Daarmee is het PIP rechtsgeldig in werking getreden. Dat neemt niet weg dat de werkzaamheden voor het fietspad achter de Pol qua planning pas in het voorjaar van 2022 starten. Naar verwachting heeft de Raad van State dan ook uitspraak gedaan over de vier beroepsschriften. 

Er is alleen maar gesproken over het centrum van Glane, maar totaal niet over de mensen die net buiten de bebouwde kom van Glane wonen en aan de Dinkel wonen. Hoe worden de inwoners van Losser betrokken?

Vóórdat met de werkzaamheden aan de Dinkel en het fietspad richting Losser achter de Pol wordt begonnen, wordt in het najaar van 2021 een informatiebijeenkomst voor deze bewoners georganiseerd. Hopelijk kan dit dan weer middels een fysieke bijeenkomst.


C. Toegankelijkheid nieuwe dorpsommetje

Is het verbindingspad tussen SBB terrein en het nieuwe Laga-pad voor minder validen toegankelijk?  

Zoals ook op de digitale informatieavond aangegeven is, is het nieuwe inrichtingsgebied van de Dinkel een Natura2000 project. Om de natuurontwikkeling niet in de weg te staan willen 
Waterschap, Provincie en Staatsbosbeheer hier zo min mogelijk doorkruisend verkeer. Daarom wordt het verbindingspad tussen SBB terrein en het nieuwe Laga pad een struinpad, zoals in veel natuurgebieden. Dit is daardoor helaas slecht tot niet toegankelijk voor minder validen (scootmobiel en rolstoelgebruikers). 


D. Herinrichting Dinkeldal door het waterschap  

Komt hier ook een locatie voor het dorps Paasvuur?

Zoals al eerder aangegeven komt op deze plek geen locatie voor een paasvuur.  Vanwege de natuurontwikkeling past een paasvuur niet in dit gebied. De gemeenschap Glane zal zelf een geschikt locatie voor een paasvuur kunnen aandragen. De gemeente kijkt dan graag met u mee. 

Komt hier ook een hondenlosloopgebied?

Zoals al eerder aangegeven komt op deze plek geen locatie voor een hondenlosloopgebied. Vanwege de natuurontwikkeling past dit niet in dit gebied. De gemeenschap Glane zal zelf een geschikt locatie voor een hondenlosloopgebied kunnen aandragen. De gemeente helpt u hierna graag verder. 


E. Parkeren in Glane  

Nu is er te weinig parkeergelegenheid aan de Gronausestraat; m.b.t. de herinrichting Gronausestraat, wij hadden dit jaar al weer handhaving aan de deur die boetes wilden uitdelen omdat mensen aan de overkant parkeren. Er is gewoonweg geen ruimte om te parkeren en stapelen kan niet.

Het antwoord hierop is tweeledig. Allereerst een reactie op het handhavingsvraagstuk: de gemeente en de dorpsraad Glane zijn beiden van mening dat er onveilige situaties ontstaan voor inwoners en verkeersdeelnemers door onjuist parkeren van voertuigen en aanhangers. Daarom is het van belang dat hierop gehandhaafd wordt door de politie en/of BOA’s. Dat geldt voor beide zijden van de hele Gronausestraat.

Het tweede deel van de vraag heeft betrekking op de beschikbare parkeerruimte: het is bekend dat er sprake is van onvoldoende parkeercapaciteit aan (delen van) de Gronausestraat in Glane. Deze capaciteit wordt nog verder verkleind door het (permanent) parkeren van aanhangers en bedrijfswagens. Bij de herinrichting van de Gronausestraat zal te zijner tijd gezocht worden naar mogelijkheden om de parkeercapaciteit in het dorp te vergroten. Op de korte termijn wordt gekeken of een stuk weiland kan worden benut als (tijdelijke) extra parkeerplaats.

Kunnen we ervan uitgaan dat er niet gehandhaafd gaat worden met betrekking tot parkeren en boetes aan de Gronausestraat van de meulderinksesch naar de grens?

Handhaving is een taak van politie en/of BOA’s. Zij beoordelen op basis van de juridische kaders (zoals bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet) of handhaving mogelijk, noodzakelijk of wenselijk is.


F. Herinrichting Weertsstraat    

Wat gaan jullie doen met het parkeerprobleem in de Weertsstraat? Ik zie op de nieuwe plattegrond maar 3 parkeerplekken.

De bewoners van de Weertstraat worden betrokken bij de planvorming voor de herinrichting van de Weerststraat. Hierbij wordt integraal gekeken naar de inrichting van de Weertstraat, zodat voor alle (relevante) thema’s een plek gevonden kan worden binnen de beschikbare openbare ruimte. Denk hierbij aan parkeren, maar ook aan bijvoorbeeld groen, zodat er een toekomstbestendige inrichting wordt gerealiseerd waar de bewoners nog lang van kunnen genieten. Hiervoor zijn compromissen onontkoombaar, maar vanzelfsprekend streven we samen met de inwoners naar een optimale inrichting. 

Voor wat betreft parkeren spelen meerdere factoren een rol:

  • beschikbare ruimte voor parkeren op particulier terrein 
  • beschikbare ruimte voor parkeren in de openbare ruimte
  • (huidig en toekomstig) gebruik van de beschikbare ruimte voor parkeren
  • laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
  • afweging ruimte voor parkeren en groen (leefbaarheid, hittestress etc.)


G. Reconstructie dorpshuis De Glaan   

Wat zijn de alternatieven voor een parkeerplaats?

Momenteel worden meerdere locaties onderzocht. Dit betreft de huidige locatie met een plan voor renovatie inclusief uitbreiding van het bestaande dorpshuis De Glaan en een alternatieve locatie, op verzoek van de dorpsraad Glane. De alternatieven voor de parkeerplaats is afhankelijk van de uiteindelijke locatiekeuze van het dorpshuis en de keuzemogelijkheden die zijn onderzocht rondom de huidige locatie van het dorpshuis. 

Heeft een klein dorp als Glane wel zo’n groot buurthuis nodig? Op welk onderzoek is dit gebaseerd?

Daarvoor zijn de wensen van de gebruikers en dorpsraad van Glane geïnventariseerd wat heeft geresulteerd in een programma van wensen. Naast een centrale grote ontmoetingsruimte blijkt er behoefte te zijn aan meer (vergader)ruimtes. 

Hoe komt de parkeervoorziening bij het vernieuwde dorpshuis eruit te zien?

Zie antwoorden bij bovenstaande vragen.

Houden jullie rekening met de schuttersvereniging met betrekking tot het dorpshuis? Denk hierbij aan de locatie van de tent en de opslag van de spullen? Is het mogelijk dat de schuttersvereniging hierin wordt betrokken?

De schuttersvereniging is betrokken geweest bij het inventariseren van de wensen en vanuit de werkgroep van de dorpsraad zijn de afgelopen periode ook leden van de schuttersvereniging betrokken. Voor het bouwplan op de huidige locatie proberen wij zo veel mogelijk aan de wensen van de schuttersvereniging gehoor te geven.

De buren achter het dorpshuis weten van niks!! Zijn tot op heden NIET betrokken bij het wijzigen van wegen/parkeren en het verbouwen van het dorpshuis. Hoe kan dat? 

In het geval dat het bouwplan voor de huidige locatie doorgang zal vinden zijn wij graag bereid om u als naaste buren hierover te informeren. Wij willen graag tegen die tijd een afspraak met u inplannen.

Wanneer gaat er concreet een besluit over het verbouwen van dorpshuis en het bouwen van de parkeerplaats genomen worden?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Zoals hierboven is aangegeven is onlangs besloten om, op verzoek van de Dorpsraad, een tweede locatie te onderzoeken. 

De speeltuin in de Glane is ook verouderd. Wordt dat ook meegenomen in dit reconstructie plan?  Denk aan een Ping Pong tafel, nieuwe speeltoestellen, basketbalveld... etc. Een eventueel een zebrapad of veilige oversteekplaats? 

Hier wordt nog nader naar gekeken. 


H. Gronausestraat 

Wat is de status van de herinrichting van de Gronausestraat ? Deze zou ook dit jaar plaatsvinden in combinatie met het werk aan de Dinkel.

De herinrichting van de Glanestraat vindt plaats in combinatie met het werk aan de Dinkel. Ook de herinrichting van de Weertsstraat wordt hierop zoveel als mogelijk afgestemd. De Gronausestraat komt na de Weertsstraat aan de beurt, maar op dit moment is nog niet aan te geven wanneer deze in uitvoering zal kunnen worden genomen. Investeringsvoorstellen hier toe worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

Riool Gronausestraat: wordt dat ook vervangen en verplaatst? 

In ieder geval zal er een apart infiltratieriool gelegd worden voor het afgekoppelde hemelwater. Het bestaande gemengd riool wordt vernieuwd en wordt dan voornamelijk een vuilwaterriool. Of dit riool op een andere plek komt is afhankelijk van de situatie. Ook worden huisaansluitingen in het openbare gedeelte zoveel mogelijk vernieuwd. Op eigen perceel zijn de huiseigenaren verantwoordelijk voor de staat van hun riool. 

Ik begrijp dat de parkeersituatie aan deze straat meegenomen word. Er zijn nu al parkeerplaatsen tekort. En als we handhaving gaan krijgen op het fietspad wat er is gemaakt, zouden wij helemaal niet meer weten waar we onze auto neer moeten zetten. Dus ik hoop dat we hier snel iets over horen en eventueel mee mogen denken.

Het is bekend dat er sprake is van onvoldoende parkeercapaciteit aan (delen van) de Gronausestraat in Glane. Deze capaciteit wordt nog verder verkleind door (permanent) parkeren van aanhangers en bedrijfswagens. Bij herinrichting van de Gronausestraat zal te zijner tijd gezocht worden naar mogelijkheden om de parkeercapaciteit in het dorp te vergroten.

Hoe gaan de nieuwe verkeersluwende maatregelen eruit zien ?

Momenteel past de huidige inrichting van o.a. de Gronausestraat onvoldoende bij de functie en (gewenst) gebruik van een 30 km/h-zone, waardoor er onwenselijke en onveilige situaties (kunnen) ontstaan. Bij herinrichting van de Gronausestraat zal dit te zijner tijd worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een smallere rijbaan. Bij een 30 km/h-zone horen ook snelheid remmende maatregelen om de gewenste snelheid (en het gewenste gedrag) zo goed mogelijk af te dwingen. Voorbeelden van snelheid remmende maatregelen zijn: as verspringingen, plateau’s, drempels, etc. Vanzelfsprekend worden de bewoners betrokken bij de planvorming.

Worden de verkeers-/parkeerproblemen ter hoogte van Dinkelsweide meegenomen in de nieuwe inrichting?

De parkeercapaciteit staat tijdens georganiseerde activiteiten onder druk. Bij de herinrichting van de Gronausestraat wordt verkend welke oplossingsmogelijkheden er zijn.   


I. Glanebeek-hoek    

Wanneer gebeurt er wat in de Glane-Beekhoek? Wij (buurtbewoners) zijn al twee jaar bezig met de gemeente om in de Glane-Beekhoek de snelheid naar beneden te krijgen op de Glanerbrugstraat! Wij worden hier niet gehoord. Glane-Beekhoek telt blijkbaar niet mee.

Vanzelfsprekend telt Glane-Beekhoek wel degelijk mee. Dit is echter een separate situatie die niet gekoppeld wordt aan wat er nu in Glane zelf gebeurt.
Het is bekend dat er sprake is van verkeersonveiligheid aan de Glanerbrugstraat in Glane-Beekhoek. Er hebben vanuit Mobiliteit & Verkeersveiligheid gesprekken plaatsgevonden met (een vertegenwoordiging van) aanwonenden. Er wordt momenteel gekeken naar concrete mogelijkheden om de situatie te verbeteren. 


J. Juridische procedures    

Hoe staat het met de zaken die bij de Raad van State lopen?

Er zijn vier beroepen ingediend in verband met het PIP en het daarin opgenomen fietspad. Ook is er één verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. De ingediende beroepen staan niet in de weg aan de inwerkingtreding van het PIP. Het verzoek om een voorlopige voorziening schort de inwerkingtreding van het PIP wel op, totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan op dat verzoek. De Raad van State heeft het verzoek om een voorlopige voorziening inmiddels behandeld en afgewezen. Daarmee is het PIP in werking getreden. De vier beroepschriften zijn inhoudelijk nog niet behandeld door de Raad van State.