Buitengebied ruimtelijke kwaliteit en Beleidsnota speelvoorzieningen

In december 2020 heeft de gemeenteraad geld ter beschikking gesteld voor het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’. Zo kunnen diverse projecten in de hele gemeente Losser versneld uitgevoerd worden.

Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit

Uitleg

De komende jaren staat het buitengebied door verschillende trends en ontwikkelingen voor grote opgaven. Agrarische bedrijven ontwikkelen zich in verschillende richtingen; van opschaling naar nog grotere bedrijven tot het zoeken naar nieuwe functiecombinaties. Ook zal de komende jaren op grote schaal agrarische bebouwing vrijkomen, doordat bedrijven noodgedwongen moeten stoppen.

Werkzaamheden

  • opleveren Beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”  die voorziet in toekomstbestendige beleidsinstrumenten om sloop en hergebruik van (voormalige) agrarische gebouwen te faciliteren. 

Stand van zaken

Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met de concept beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit” Via het digitale participatieplatform hebben inwoners, ondernemers en deskundigen gereageerd op de concept notitie. De reacties hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen. Nu wordt het ontwerp van de beleidsnotitie vanaf donderdag 18 november voor een periode van zes weken ter inzage gelegd in ’t Lossers hoes. De ontwerp beleidsnotitie is ook te lezen op de pagina Bekendmakingen.

 

Buitengebied

Beleidsnota Speelvoorzieningen

Er wordt een nieuwe nota speelvoorzieningen opgesteld waarin staat beschreven hoe de gemeente speelterreinen realiseert, onderhoudt en herinricht. 

Werkzaamheden

  • realiseren, onderhouden en herinrichten speelterreinen

Speelplaats Trefhuus