Gemeentelijk beleid

Hoe wil de gemeente de komende jaren zorgen voor een duurzame samenleving? Dat leggen we vast in ons beleid.

Hoe Losser de komende jaren wil verduurzamen, is vastgelegd in diverse beleidsstukken. Zo beschrijven we in onze Toekomstvisie Duurzaam Losser hoe wij op termijn 100% energieneutraal willen zijn. In onze dynamische uitvoeringsagenda Duurzaam Losser beschrijven we concrete projecten voor de komende jaren.  

Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 

Losser is in 2040 een vitaal groen dorp, waarin burgers, bedrijven en overheid ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen om de gemeente te maken tot wat zij is. Een gemeente, die alles biedt om er gezond, zelfvoorzienend, sociaal ingebed en betaalbaar te wonen of te werken. In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 [pdf] worden vijf thema’s uitgelicht: 

  • De Losserse aanpak: we doen het samen 
  • Een groen, gezond en leefbaar Losser 
  • Een klimaatbestendig Losser 
  • Een energieneutraal Losser 
  • Een circulaire economie in Losser 

Dynamische uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018 – 2022 

De Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022 [pdf] is de uitwerking van de Toekomstvisie Duurzaam Losser. Dynamisch wil zeggen dat de Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022 in eerste instantie jaarlijks wordt bijgesteld. De projecten kunnen we aanpassen, en nieuwe inzichten in relatie tot klimaat- en duurzame verandering kunnen leiden tot het toevoegen of annuleren van projecten. 

Warmtevisie 

In onze warmtevisie geven we richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien. Deze warmtevisie is in samenwerking met de vier Noordoost Twentse gemeenten opgesteld.  

Windbeleid 

De Noordoost Twentse gemeenten hebben een gezamenlijk windbeleid in de maak. Het beleid is in concept. Van 10 november 2020 tot en met 5 februari 2021 lag het conceptbeleid bij de gemeenten ter inzage en konden inwoners daarop reageren met een zienswijze. De gemeenten gaan nu deze zienswijzen doornemen en eventueel het beleid daar op aanpassen. Daarna gaat het windbeleid voor besluitvorming naar de vier afzonderlijke gemeenteraden. 

Bekijk hier het concept Windbeleid [pdf 1,791 kB]. 
De webinar over het windbeleid in Losser is via youtube te bekijken.
Kijk voor meer informatie ook de op website van energievannoordoosttwente.nl

Zonneveldenbeleid 

De Noordoost Twentse gemeenten (Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland) hebben in 2019 gezamenlijk beleid voor grootschalige zonnevelden vastgesteld. Het zonneveldenbeleid “Ontwikkelingsmogelijkheden grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” omschrijft waar en hoe zonnevelden kunnen komen, bijvoorbeeld op cultuurgronden. Download Zonneveldenbeleid [pdf

Lokale initiatieven: Greune Deals 

Greune Deals zijn intentieovereenkomsten tussen de gemeente Losser en minimaal twee initiatiefnemers die bijdragen aan een duurzaam Losser. Voorstellen voor Greune Deals komen in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning van de gemeente. Hiermee willen we duurzame afspraken maken met de samenleving en zo nieuwe duurzame netwerken en gedragingen in de samenleving stimuleren. Burgerinitiatieven, verenigingen, bedrijven en andere organisaties kunnen onderling én met elkaar Greune deals sluiten. 

Download voorwaarden Greune Deals. 

Samenwerking Noordoost Twente en regio 

Losser werkt samen met Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen aan duurzame energie. Onder de naam energie van Noordoost Twente dragen we bij aan de landelijke, regionale en lokale energietransitie. Zo willen we samen de CO2-uitstoot verminderen. Dat betekent dat we van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en steenkolen geleidelijk aan overschakelen naar duurzame energie als zon, wind en aardwarmte. We verkennen de regionale mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie, windenergie, biogas en groengas, geothermie en de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Samen leveren we een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Twente en stellen we beleid op voor Noordoost Twente. 

Naar Energie van Noordoost Twente 

Naar RES Twente 

Alle downloads en links