Energie

Net als elke gemeente, regio en provincie is ook Losser bezig met de energietransitie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Veel gebeurt in Noordoost-Twente verband.

Energie is een veelbesproken thema. De energietransitie zo nog meer. Er ligt (inter)nationaal een opgave om de energietransitie te realiseren en de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde terug te dringen. 

Maar wat is energietransitie nu eigenlijk? Het is de omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar gebruik van duurzaam opgewekte energie (zon, wind en aardwarmte). In Losser werken we hard aan het halen van de doelstellingen.

Online informatie avond Energietransitie in Losser

Wat betekent die Regionale Energiestrategie eigenlijk, en wat doet Losser daarin? Waarom moeten er windmolens komen als de daken nog niet vol liggen met zonnepanelen? Wat doet de gemeente voor mij zodat ik mijn woning aardgasvrij kan maken? Waarom geen kernenergie? Wanneer moet wat klaar zijn? Het zijn maar een paar vragen die je zo te binnen schieten. Met deze livestream, een digitale bijeenkomst, geeft de gemeente Losser op woensdag 30 juni vanaf 19.30 uur informatie over de energietransitie, in samenwerking met de vijf dorpsraden. De regionale energiestrategie (RES), het concept windbeleid, zonneparken en het aardgasvrij maken van wijken worden allemaal toegelicht en vragen van inwoners worden gehoord en beantwoord. De online informatieavond vond plaats op woensdag 30 juni 2021.

Documentie energietransitie

Windenergie

Nederland staat voor een grote opgave om haar huidige energievoorziening in de komende decennia anders in te richten. We gaan van een centraal gestuurd energiesysteem, vrijwel niet zichtbaar en veelal gebaseerd op fossiele brandstoffen (kolen en aardgas), naar een decentraal systeem van duurzaam opgewekte energie. Onze huizen, bedrijven en lokale energie-initiatieven worden in de nabije toekomst energieleveranciers door zelf lokaal duurzame energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. De stroom en warmte die we gebruiken krijgen in deze energietransitie een zichtbaardere plek in onze leefomgeving. Dit alles is nodig om samen in Noordoost Twente ook bij te dragen aan de landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarmee willen we de opwarming van de aarde beneden de twee graden houden. Wat er op het gebied van windenergie mogelijk is in uw gemeente leest u in dit concept windbeleid in Noordoost Twente

Concept windbeleid gemeente Losser

Met de buurgemeenten Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland heeft Losser voorwaarden opgesteld voor het plaatsen van windmolens in Noordoost Twente. Deze voorwaarden staan beschreven in het zogeheten concept Windbeleid NO-Twente. Er zijn zoekgebieden voor windmolens aangewezen en er zijn regels opgesteld over het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding en uitwerking van een windproject. Hierin staat ook beschreven hoe inwoners van de regio kunnen profiteren van windmolens.

Van 10 november 2020 t/m 5 februari lag dit conceptbeleid ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Losser en als downloadTot 5 februari konden inwoners van de gemeenten een zienswijze indienen. Deze procedure is inmiddels gesloten. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden van Losser, Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Online informatieavond over windenergie

Om bewoners te informeren over het opwekken van windenergie in de regio en vragen te beantwoorden, vond op 25 januari een livestream op YouTube plaats. U kunt de uitzending terugkijken via het youtubekanaal van Energie van Noordoost Twente. Tijdens de uitzending zijn vragen gesteld door kijkers. Een deel is in de uitzending beantwoord. Alle vragen zijn inmiddels van een antwoord voorzien, u kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

Documentatie windbeleid