Medisch afval

Huishoudens waar sprake is van (chronisch) ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Losser, via het GBT, een tegemoetkoming aanvragen.

Chronisch zieken met veel medisch afval gaan door de invoer van Diftar mogelijk extra afvalstoffenheffing betalen. De gemeente vindt dit niet wenselijk en komt daarom met een tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw grijze container vaker laten legen of vaker van de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Welke tegemoetkoming kan ik krijgen?

Chronisch zieken met veel medisch afval krijgen een tegemoetkoming, dit betekent dat u per jaar een aantal keren gratis restafval kunt aanbieden, met een maximum van 720 liter. Dit is bijvoorbeeld:

  • 24 keer een 30 liter zak in de ondergrondse container
  • 5 keer een 140 liter restafvalcontainer
  • 3 keer een 240 liter restafvalcontainer

Het maakt niet uit hoe u uw restafval aanbiedt, de aanbiedingen worden per liter geregistreerd.

Waar vraag ik de tegemoetkoming aan?

De tegemoetkoming kunt u aanvragen via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente met behulp van uw DigiD, www.gbtwente.nl via het digitaal loket.

Wanneer kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

  • U of één van de bewoners op uw woonadres heeft een medische indicatie waardoor u meer dan gemiddeld huishoudelijk afval produceert
  • U kunt de medische indicatie aantonen met een kopie/foto van een medische verklaring of door het overleggen van een kopie/foto van een pakbon van de hulpmiddelen

Als de medische indicatie niet meer van toepassing is, ben u verplicht hierover zelf informatie te verstrekken aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Per huishouden kunt u maximaal één keer een tegemoetkoming aanvragen en ontvangen.