Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeentespeld

Regels en procedure voor het toekennen van de gemeentespeld van gemeente Losser

 • De gemeentespeld wordt toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Losserse gemeenschap. Deze personen zijn sociaal-maatschappelijk actief of hebben een belangrijke prestatie geleverd op onder andere het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek, wetenschap of sport.
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser kent de gemeentespeld toe.
 • Het college van burgemeester en wethouders voorziet zijn besluit van een onderbouwing.
 • De toekenning van de gemeentespeld wordt vastgelegd in een B&W-besluit, op advies van medewerker kabinetszaken.
 • De aanvraag voor een gemeentespeld wordt behandeld door de medewerker kabinetszaken van de gemeente Losser.
 • De criteria voor het toekennen van een gemeentespeld betreffen activiteiten van algemene aard. Aan toekenning van de speld zijn veel minder specifieke eisen (onder andere aantal jaren en intensiteit) gesteld dan aan criteria voor een Koninklijke Onderscheiding. Mocht bij de aanvraag blijken dat de verdiensten van de betrokkene voldoen aan de criteria voor een Koninklijke Onderscheiding, dan zal de burgemeester via kabinetszaken een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding indienen. Deze Koninklijke Onderscheiding komt in dat geval in de plaats van de gemeentespeld.
 • Het voorstel om iemand voor te dragen voor een gemeentespeld wordt per brief of per mail aan kabinetszaken gestuurd, met daarin aangegeven wat deze persoon voor bijzondere prestatie heeft verricht.
 • De aanvraag moet minimaal zes weken voor de uitreikingsdatum worden ingediend bij kabinetszaken.
 • De betrokken persoon moet van onbesproken gedrag zijn.
 • Binnen drie weken ontvangt de voordrager bericht of de aanvraag gehonoreerd wordt.
 • De uitreiking van de gemeentespeld vindt plaats tijdens een passende gelegenheid, in overleg met de voordrager van de gemeentespeld en met kabinetszaken.
 • De uitreiking van de gemeentespeld gebeurt door de burgemeester. Indien de burgemeester niet tot uitreiking kan overgaan, geschiedt de uitreiking door de loco-burgemeester.

Gouden gemeentespeld

De gouden gemeentespeld wordt alleen als bevordering toegekend als de zilveren speld al eerder is uitgereikt aan betrokkene.